خانه / انتقال به IATF 16949 2016 / پرسش و پاسخ استاندارد IATF 16949

پرسش و پاسخ استاندارد IATF 16949

آیا سازمان شما در زنجیره‌ی تأمین خودرو حضور دارد؟ و شما درگیر طرح‌ریزی و (یا) پیاده‌سازی IATF 16949 هستید؟ اگر چنین است، راهبُرد انتقال برای دستیاری شما انتشار یافته است.

راهبُرد انتقال به IATF 16949 ابلاغیه‌ی رسمی کارگروه بین‌المللی صنعت خودرو (IATF) برای انتقال از ISO TS 16949 2009 به IATF 16949 2016 است. این مدرک می‌تواند توسط تمامی طرف‌های مربوطه از جمله سازمان‌هایی که در کار طرح‌ریزی یا پیاده‌سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودر هستند مورد استفاده قرار گیرد.

این نوشته در دو بخش تهیه شده است که بخش دوّم (همین بخش) به پرسش و پاسخ‌های مربوط به IATF 16949 می‌پردازد.

کارگروه بین‌المللی صنعت خودرو IATF

راهبُرد انتقال از ISO TS 16949 به استاندارد IATF 16949 (پرسش و پاسخ)

نگارش دوّم، اوّل آذر ۱۳۹۵

اوّلین زمان ممکن برای انجام ممیزی انتقال از ISO TS 16949 2009 به IATF 16949 2016 چه زمانی است؟
اولین زمان ممکن برای انجام ممیزی انتقال (یا ممیزی اولیّه) به IATF 16949 2016 دوازدهم دی‌ماه 1395 است.

راهبُرد انتقال بیان می‌دارد که یک سازمان نمی‌تواند هم‌زمان جابجایی و ممیزی انتقال به IATF 16949 را به انجام رساند. آیا یک سازمان گواهی شده با ISO TS 16949 می‌تواند به یک مرجع صدور گواهینامه‌ی جدید جابجا شود و مرجع صدور گواهینامه‌ی جدید به جای ممیزی صدور گواهینامه، ممیزی اولیَه را به انجام رساند؟
اگر سازمان گواهینامه‌ی معتبر ISO TS 16949 2009 را داشته باشد، و قصد اجرای راهبُرد انتقال با هر مرجع صدور گواهینامه‌ی جدید را داشته باشد، پذیرش گواهی‌ سازمان به عنوان مشتری جدید ممنوع است.
اگر سازمان قرارداد خود را با مرجع صدور گواهینامه‌ی موجود لغو نموده و دیگر گواهی  ISO TS 16949 2009 را تمدید نکرده باشد، انتقال به یک مرجع صدور گواهینامه‌ی به رسمیَت شناخته شده‌ی  IATF برای سازمان مجاز خواهد بود.

آیا سازمان‌ ملزم به انجام یک بازنگری مدیریت با توجه به IATF 16949 قبل از ممیزی انتقال است؟
سازمان ملزم به اثبات برآورده‌سازی تمامی الزامات بازنگری مدیریت، قبل از انجام ممیزی انتقال توسط یک مرجع صدور گواهینامه‌ی به رسمیّت شناخته شده  IATF است.
این امر باید از طریق تکمیل یک بازنگری مدیریت جدید مبتنی بر  IATF 16949 2016 اثبات شده باشد. با این حال ممکن است در زمان ممیزی انتقال این امر از طریق ترکیب یک بازنگری مدیریت قبلی در انطباق با ISO TS 16949 2009  و یک بازنگری مدیریت تکمیلی در انطباق با الزامات جدید IATF 16949 2016 نجام شده باشد.

آیا سازمان‌ ملزم به انجام یک ممیزی داخلی کامل با توجه به IATF 16949 قبل از ممیزی انتقال است؟
سازمان ملزم به اثبات انطباق با الزامات IATF 16949 2016 ضمن تکمیل ممیزی داخلی سیستم، قبل از انجام ممیزی انتقال توسط یک مرجع صدور گواهینامه‌ی به رسمیّت شناخته شده  IATF است.
این امر باید از طریق تکمیل یک ممیزی داخلی کامل سیستم مبتنی بر  IATF 16949 2016 اثبات شده باشد. با این حال ممکن است در زمان ممیزی انتقال این امر از طریق ترکیب یک ممیزی داخلی قبلی در انطباق با ISO TS 16949 2009  و یک ممیزی داخلی تکمیلی در انطباق با الزامات جدید IATF 16949 2016 نجام شده باشد.

آیا مراجع صدور گواهینامه مجاز به انجام یک پیش ممیزی قبل از شروع ممیزی انتقال می‌باشد؟
نه، مجاز نیست. با این حال مرجع صدور گواهینامه ممکن است ملزم به در نظر گرفتن حداقل 0.5 روز ممیزی اضافی در محل قبل از شروع ممیزی، برای جمع‌آوری و بازنگری اطلاعات مبهم برنامه‌ریزی ممیزی باشد.

آیا مراجع صدور گواهینامه مجاز به انجام یک ارزیابی فاصله (Gap Assessment)  قبل از شروع ممیزی انتقال می‌باشد؟
نه، مجاز نیست.

آیا یک بازنگری مدارک برای هر محلّ در یک طرح ممیزی گروهی الزامی است؟
بله، هر محل ملزم به ارائه‌ی مستندسازی مورد نیاز مربوطه حتی در قالب یک طرح ممیزی گروهی با سیستم مدیریت کیفیت مشترک است.

آیا سازمان ملزم به جمع‌آوری داده‌های یک‌ساله فرآیندهای جدید مبتنی بر IATF 16949 قبل از شروع ممیزی انتقال است؟
نه، الزامی نیست.

آیا کاهش زمان طبیعی (به عنوان مثال کاهش 20٪، کاهش 30٪ و غیره) ممیزی انتقال برای مجموعه سایت‌هایی که بخشی از طرح ممیزی گروهی هستند، مجاز است؟
بله، محاسبات ممیزی‌های انتقال با الزامات مشابه ممیزی‌های تکرار صدور گواهینامه انجام می‌شود.

هنگامی که یک ممیز مرجع صدور گواهینامه برای هفت نفر روز برنامه‌ریزی شده باشد، آیا ممیزی باید خارج از روزهای متوالی انجام شود؟ به عنوان مثال آیا ممیزی می‌تواند در روزهای دوشنبه تا جمعه و پس از آن دوشنبه و سه‌هفته هفته‌ی بعد برنامه‌ریزی شده باشد؟
هنگامی که یک ممیزی تخصیص داده شده باشد و تعداد کل روز‌های ممیزی بیش از پنج روز باشد، مبتنی بر قوانین، بند 7-5، ممیزی در محل باید خارج از روزهای متوالی برنامه ریزی و اجرا شود. با این حال، برای ممیزی انتقال، IATF اجازه خواهد داد که ممیزی در محل بر اساس روزهای کاری متوالی برنامه‌ریزی و اجرا شود.

الزامات ممیزی  انتقال اجازه می‌دهد که بیش از یک ممیز بتواند در ممیزی انتقال شرکت نمایند. آیا این ممیزین هم‌چنان   می‌توانند  در ممیزی های مراقبتی بعد نیز شرکت نمایند؟
بله، مرجع صدور گواهینامه ممکن است بیش از یک ممیز از چرخه‌ی ممیزی قبلی (که می‌تواند در طول یک سال، دو سال یا سه سال باشد) برای شرکت در ممیزی انتقال و پس از آن در ممیزی‌های مراقبت،  به عنوان یک عضو تیم ممیزی، از جمله به عنوان رهبر تیم ممیزی در نظر گرفته باشد. در این وضعیت مرجع صدور گواهینامه ملزم به صدور به درخواست مجوز از دفتر نظارت IATF مربوطه است.

انتظار از یک ممیز مرجع صدور گواهینامه که یک تجزیه و تحلیل فاصله‌ی کامل و برنامه‌ی اقدام دقیق برای یک محل پشتیبانی از راه دور را بازنگری نموده است که ممیزی انتقال به IATF 16949 در محل را تکمیل ننموده است، قبل از ممیزی انتقال چیست؟
انتظار می‌رود که مشتری یک کپی از سند تجزیه و تحلیل شکاف، شامل برنامه‌ی اقدام جاری به‌روزآوری‌شده (به عنوان مثال شامل زمان‌بندی، مسئولیت‌های تعیین شده و وضعیَت پیاده‌سازی) را به تیم ممیزی صدور گواهینامه ارائه نماید. این اطلاعات باید توسط ممیز مرجع صدور گواهینامه در کنار سابقه‌ی ممیزی حفظ شود.
این موارد به عنوان شواهدی دال بر این که محل پشتیبانی از راه دور از استاندارد IATF 16949 آگاهی دارد، تجزیه و تحلیل سیستم فعلی خود را در برابر الزامات جدید تکمیل نموده است، و در حال پیاده‌سازی یک طرح عملیَاتی برای رفع فاصله‌ی میان آنهاست، پذیرفته شده است.
این اطلاعات برای پشتیبانی از عملکرد تصمیم‌گیری مرجع صدور گواهینامه در رابطه با گواهی یا عدم گواهی محل تولید به  IATF 16949 الزامی هستند.

برای گواهی‌نامه‌ی ISO TS 16949 هنگامی که یک یا چند مغایرت ممیزی انتقال به IATF 16949 به طور 100 درصد حل و فصل نشده باشد یا در فاصله‌ی زمانی مجاز بسته نشده باشد؟
مرجع صدور گواهینامه باید تمام الزامات قوانین IATF، بخش 5.11 را پی‌گیری نموده باشد. در این مورد، ممیزی انتقال باید “ناموفق”در نظر گرفته شده و پایگاه داده IATF بر این اساس به‌روزآوری شود. تصمیم صدور گواهینامه باید منفی باشد که به معنی بازپس‌گیری گواهینامه‌ی  ISO TS 16949 است و مشتری ملزم به شروع با ممیزی صدور گواهینامه اولیّه است.

آیا کاهش نفر روز ممیزی انتقال چنانچه محل ممیزی در حال حاضر با استانداردهای ISO 9001 2015 و ISO TS 16949 2009 گواهی شده باشد، مجاز است؟
عدم‌کاهش بیشتر ممیزی انتقال می‌تواند در این وضعیت استفاده شده باشد. تنها کاهش ممکن که مجاز است در صورتی‌ست که مشتری تصمیم به ارتقاء از ISO 9001 2015 به IATF 16949 گرفته باشد که منتج به کاهش 30 درصدی در ممیزی مرحله‌ی دوّم ممیزی خواهد شد.

آیا یک مرجع صدور گواهینامه می‌تواند ممیزی‌های جداگانه‌ای برای ISO 9001 2015 و الزامات تکمیلی  IATF 16949 2016 را به انجام رساند؟
نه، مجاز نیست. IATF 16949 نمی‌تواند استاندارد مستقل سیستم مدیریت کیفیت در نظر گرفته شود امّا به عنوان یک بخش تکمیلی در رابطه با ISO 9001 2015 ملاک عمل قرار می‌گیرد.

اگر سازمان  (با گواهی معتبر ISO TS 16949 ) پس از 9 مهر 1397 ملزم به یک ممیزی ویژه (مبتنی بر قوانین IATF، بخش 7-2) باشد، ممیزی ویژه بر مبنای ISO TS 16949 خواهد بود یا بر مبنای IATF 16949؟
دامنه‌ی ممیزی ویژه استانداردی خواهد بود که سازمان در زمان جاری با آن گواهی شده باشد. در این وضعیّت ممیزی ویژه مبتنی بر ISO TS 16949 خواهد بود.

اگر یک سازمان در حال حاضر دارای قرارداد امضاء شده با یک مرجع صدور گواهینامه جدید برای انتقال سایت (سایت‌ها) – قبل از “تجدید نظر راهبُرد انتقال” که در بیستم مردادماه 1395 منتشر شده است – باشد، در چنین شرایط خاصّی سازمان مجاز به ممیزی انتقال از ISO  TS 16949 به IATF 16949  در همان زمان می‌باشد؟
ممیزی انتقال به IATF 16949 برای گواهی موجود سازمان تنها باید توسط مرجع صدور گواهینامه فعلی که سازمان را با ISO TS 16949 گواهی نموده است واقع شود. با این حال IATF  قراردادی را که ممکن است قبل از انتشار به تجدید نظر راهبُرد انتقال در بیستم مرداد ماه 1395  امضاء شده‌ باشد را به رسمیّت می‌شناسد. در این مورد استثنایی، سازمان مجاز به ادامه‌ی فرآیند انتقال با یک مرجع صدور گواهینامه‌ی جدید و ممیزی انتقال به IATF 16949 با آن است.
در این وضعیت تمامی الزامات برای ممیزی انتقال باید اعمال شوند، در عین حال حال زمان ممیزی باید معادل با یک ممیزی مرحله‌ی نهایی به جای یک ممیزی تکرار صدور گواهینامه باشد. مرجع صدور گواهینامه، قبل از ممیزی انتقال، ملزم به کسب تأییدیه از دفتر نظارت مربوطه و درخواست مجوز بوده؛ و شواهد و مدارک برای اثبات این‌که این قرارداد مشمول بیستم مرداد ماه 1395  بوده یا قبل از آن امضاء شده باشد ارائه شود.مرجع صدور گواهینامه باید این ممیزی را به عنوان یک ممیزی انتقال با شماره‌ی مجوز و شماره‌ی IATF قبلی در پایگاه داده IATF درج نماید.

آیا می توان یک ممیزی جدید واجد شرایط (3-…-…)  با IATF 16949 را برای اجرای ممیزی بر مبنای ISO TS 16949 در نظر گرفت؟
نه، مجاز نیست. ممیزینی که به تازگی واجد شرایط شده‌اند (3-…-…) واجد شرایط برای انجام ممیزی مبتنی بر IATF 16949 مبتنی بر نگارش پنجم قوانین IATF 16949 می‌باشند. بنابراین این ممیزین جدید مجاز به اجرای ممیزی بر مبنای ISO TS 16949 نیستند.

درباره‌ی سید مجتبی موسوی

دانش‌آموخته‌ی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی، با بیش از ۱۶ سال تجربه در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت کیفیت، لجستیک، تحقیق‌وتوسعه، فنآوری اطلاعات و مالی. در سال‌های آغازین با چند شرکت به‌عنوان مدیر تضمین کیفیت و نماینده‌ی مدیریت همکاری نموده‌ام و بیش از هفت سال است که به عنوان متولی سیستم‌های مدیریت کیفیت با شرکت‌های مختلف در صنایع ریلی، صنایع خودرو، صنایع خانگی، الکترونیک، سازه‌های بتنی و سایر صنایع همکاری داشته‌ام. عمده‌ی فعالیت‌های من در زمینه‌های مدیریت، مشاوره، تدریس و ممیزی سیستم‌های مدیریت شامل حوزه‌های مختلف سیستم‌های مدیریت، ایمنی‌وبهداشت شغلی و محیط‌زیستی؛ و همچنین نظامنامه‌های SPC، APQP، PPAP، FMEA و MSA و سایر ابزار مهندسی کیفیت و نرم‌افزارهای مربوطه بوده و همواره در جستجوی به‌روزآوری دانش و کسب تجربیات جدید هستم.

26 دیدگاه

 1. با سلام خدمت شما بنده با توجه به ضیق وقت یک دستورالعمل برای برگزاری جلسات لازم دارم لطفا در صورت وجود این دستورالعمل در صورت امکان برای بنده ایمیل فرمایید.

  • همکار محترم
   با سلام و احترام
   فایل مورد نظر برای شما ارسال شده است. لطفاً ای‌میل خود را بررسی فرمایید.
   با سپاس
   سیّد مجتبی موسوی

 2. سلام مهندس موسوی عزیز . ممنون از توسعه دانشتان. در صورت امکان فایل پاورپوینت تغییرات کلیدی iatf نسبت به TS ارسال می نمایید لطفا ممنون میشم . و یا فایلی مشابه که مفهوم تغییرات فارسی داشته باشد

  • سید مجتبی موسوی

   سلام حسین عزیز
   با سلام و احترام، از حضور شما در این وب‌سایت بسیار خُرسندم. فایل مورد نظر شما در قالب کتاب الکترونیک شامل تغییرات کلیدی IATF 16949 به زودی در وب‌سایت ارائه خواهد شد. باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 3. سلام مهندس موسوی عزیز
  خدا قوّت
  آیا نمونه پکیج کامل از مستندا ت استاندارد ایزو 9001:2015 را میشه تهیه کرد

  • سید مجتبی موسوی

   سلام جناب آقای رحمانی
   با احترام
   از حضور شما در این وب‌سایت بسیار خُرسندم. از ابتدای ماه آینده به الزامات ایزو 9001 ویرایش 2015 بازخواهیم گشت و فرآیندهای اصلی این استاندارد بین‌المللی را در اختیاز مخاطبین گرامی قرار خواهیم داد.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 4. با اهدا سلام
  از اینکه می توانم از تجربیات شما استفاده کنم،خوشحالم.
  این مورد :” کتاب الکترونیک شامل تغییرات کلیدی IATF 16949 به زودی در وب‌سایت ارائه خواهد شد” را که قبلا عنوان کرده بودید را در سایت مشاهده نکردم.
  هنوز تهیه نشده است یا ایراد در جستجوی من است؟

  • با سلام و احترام متقابل
   ما نیز خوشحالیم که همکارانی چون شما ما را در این مسیر همراهی می‌نمایند.
   ما فایل مورد نظر شما را جداگانه برایتان ارسال نمودیم. این فایل به‌زرودی برای دانلود در اختیار تمامی همکاران قرار خواهد گرفت.
   تأخیر پیش‌آمده به واسطه‌ی سال پُرکاری است که داشته‌ایم؛ در عین حال ما می‌بایست پیش از این به فرمایش شما پاسخ می‌دادیم.
   در هر صورت، امیدواریم ترجمه‌ی ارائه شده برایتان مفید واقع گردد.
   بازهم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 5. با سلام خسته نباشید خیلی از سایت خوبتون ممنونم واقعا موارد زیادی ازتون یاد گرفتم
  برای تغییر از ایزو به IATF نیازمند کمکتون هستم
  ممنون میشم اگه فایلی در جهت این تغییر دارین برام ارسال کنید

  • با سلام و احترام
   از حضور شما در محیط وب‌سایت بسیار خُرسندیم.
   ترجمه‌ی آغازین از تغییراتی که می‌بایست برای انتقال از ISO TS 16949 به IATF 16949 در نظر گرفته شوند برای شما ارسال شده است که امیدواریم رهنمون شما برای توسعه‌ی این ویرایش از استاندارد در سازمان شما باشد.
   بازهم به وب‌سایت ما مراجعه و ما را در جریان نظرات ارشمند خود قرار دهید.
   با سپاس بی‌پایان
   سیّد مجتبی موسوی

 6. سلام مهندس
  وقتتون بخیر
  میشه لطف کنید فایل تغییرات کلیدی IATF رو برای بنده ارسال بفرمایید.
  با تشکر از جنابعالی

  • با سلام و احترام
   از حضور شما در محیط وب‌سایت بسیار خُرسندیم.
   ترجمه‌ی آغازین از تغییراتی که می‌بایست برای انتقال از ISO TS 16949 به IATF 16949 در نظر گرفته شوند برای شما ارسال شده است که امیدواریم رهنمون شما برای توسعه‌ی این ویرایش از استاندارد در سازمان شما باشد.
   بازهم به وب‌سایت ما مراجعه و ما را در جریان نظرات ارشمند خود قرار دهید.
   با سپاس بی‌پایان
   سیّد مجتبی موسوی

 7. با سلام
  از اینکه وقت گذاشته و مطالب بروز استانداردهای کیفیت را در اختیار ما می گذارید، بسیار ممنوم.
  یک خواهشی از حضورتان دارم جناب مهندس، در صورت امکان کتاب الکترونیک شامل تغییرات کلیدی IATF 16949 را برای من هم ارسال نمایید. ضمنا چنانچه ترجمه ISO 9002 را هم دارید، خیلی ممنون می شم برایم ارسال نمایید.

  • با سلام و احترام
   از حضور شما در محیط وب‌سایت بسیار خُرسندیم.
   ترجمه‌ی آغازین از تغییراتی که می‌بایست برای انتقال از ISO TS 16949 به IATF 16949 در نظر گرفته شوند برای شما ارسال شده است که امیدواریم رهنمون شما برای توسعه‌ی این ویرایش از استاندارد در سازمان شما باشد.
   ترجمه‌ی استاندارد ۹۰۰۲ در اختیار ما نیست، امّا همکاران ارجمند ما این استاندارد را با کیفیت مطلوب ترجمه و در اختیار جامعه‌ی صنعتی قرار داده‌اند که شما می‌توانید از آنها برای پیاده‌سازی استانداردهای مرجع استفاده نمایید.
   بازهم به وب‌سایت ما مراجعه و ما را در جریان نظرات ارشمند خود قرار دهید.
   با سپاس بی‌پایان
   سیّد مجتبی موسوی

 8. با سلام و تشكر از مطالب مفيد شما لطفا اگر فايلي از تغييرات IATF نسبت به TS داريد منتشر كنيد فايلي كه به صورت خاص تغييرات و موارد جديد را مشخص كرده باشد .ممنون

  • با سلام و احترام
   از حضور شما در محیط وب‌سایت بسیار خُرسندیم.
   ترجمه‌ی آغازین از تغییراتی که می‌بایست برای انتقال از ISO TS 16949 به IATF 16949 در نظر گرفته شوند برای شما ارسال شده است که امیدواریم رهنمون شما برای توسعه‌ی این ویرایش از استاندارد در سازمان شما باشد.
   بازهم به وب‌سایت ما مراجعه و ما را در جریان نظرات ارشمند خود قرار دهید.
   با سپاس بی‌پایان
   سیّد مجتبی موسوی

 9. با عرض سلامو ادب
  ایا امکان دریافت پکیج کامل تغییرات iatf به iso/ts همراه با نمونه سوابق وجود دارد؟
  با سپاس

  • با سلام و احترام
   از حضور شما در محیط وب‌سایت بسیار خُرسندیم.
   ترجمه‌ی آغازین از تغییراتی که می‌بایست برای انتقال از ISO TS 16949 به IATF 16949 در نظر گرفته شوند برای شما ارسال شده است که امیدواریم رهنمون شما برای توسعه‌ی این ویرایش از استاندارد در سازمان شما باشد. در رابطه با نمونه‌ی مدارک تا کنون زمینه‌ی ارائه‌ی مطابق با اصول آنها فراهم نشده است و ارائه‌ی آنها در سیاست‌های کنونی وب‌سایت نیست.
   بازهم به وب‌سایت ما مراجعه و ما را در جریان نظرات ارشمند خود قرار دهید.
   با سپاس بی‌پایان

 10. با عرض سلام و ادب
  لطفا بفرمایید نحوه دریافت پکیج کامل تغییرات لحاظ شده در استاندارد iatf به iso/ts بهمراه نمونه اجرایی سوابق به چه صورت می باشد.
  با سپاس فراوان…محمدی

  • با سلام و احترام
   از حضور شما در محیط وب‌سایت بسیار خُرسندیم.
   ترجمه‌ی آغازین از تغییراتی که می‌بایست برای انتقال از ISO TS 16949 به IATF 16949 در نظر گرفته شوند برای شما ارسال شده است که امیدواریم رهنمون شما برای توسعه‌ی این ویرایش از استاندارد در سازمان شما باشد. در رابطه با نمونه‌ی مدارک تا کنون زمینه‌ی ارائه‌ی مطابق با اصول آنها فراهم نشده است و ارائه‌ی آنها در سیاست‌های کنونی وب‌سایت نیست.
   بازهم به وب‌سایت ما مراجعه و ما را در جریان نظرات ارشمند خود قرار دهید.
   با سپاس بی‌پایان

 11. با سلام و احترام
  اگر امکان دارد در رابطه با درک و ماهیت سازمان توضیح دهید.
  منظور از پایش و بازنگری مسائل بیرونی و درونی چیست؟
  سپاسگزارم

  • با سلام و احترام
   از حضور شما در محیط وب‌سایت بسیار خُرسندیم و امیدوارم این محیط تا حدّ امکان پاسخ‌گوی انتظارات شما بوده باشد.
   سازمان باید به ملاحظات بیرونی و داخلی سازمان تا آنجا که اهداف راهبُردی سازمان را تحت تأثیر قرار داده باشند، رسیدگی نموده باشد. این عوامل بیرونی می‌توانند اقتصادی (مانند نرخ تبدیل ارز)، اجتماعی (مانند نرخ بیکاری محلّی)، سیاسی (مانند سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی)، فن‌آوری (مانند سطح تکنولوژی مورد استفاده)، بازار (مانند سهم بازار)، قانون و مقررات و مواد مشابه باشند.
   در برابر عوامل درونی می‌توانند عملکرد کلّی سازمان، عوامل منابع، جنبه‌های انسانی، عوامل عملیّاتی و مناسبات سازمانی در نظر گرفته شوند.
   این عوامل می‌توانند در مدل‌هایی نظیر PESTEL گردآوری شوند.
   پس از آن در سطح راهبُردی باید این عوامل به عوامل داخلی (مانند نقاط قوّت و نقاط ضعف) و عوامل خارجی (مانند ریسک‌ها و فرصت‌ها) تفکیک و در مدل‌هایی نظیر SWOT مورد استفاده برای تحلیل فضای راهبُردی سازمان قرار گیرند.
   شرایط ممکن است تغییر نمایند (که اصولاً تغییر می‌نمایند و از این رو فضای کسب و کار دایماً در حال تغییر می‌باشد)؛ و به همین دلیل لازم است سازمان محیط خود را در زمینه‌های مربوطه و در روال‌هایی مانند بازنگری مدیریت؛ بازنگری نماید.
   برای اطّلاعات تکمیلی ما شما را به مطالعه‌ی استاندارد راهنمای به‌کارگیری سیستم مدیریت کیقیت با ترجمه‌ی سرکار خانم نرگس ورسه (انتشار شرکت IMQ) توصیه می‌نماییم. باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات و بازخوردهای ارزشمند خود قرار دهید.

   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 12. سلام جناب مهندس
  خیلی خیلی ممنونم از سایت بسیار خوبتان
  بنده یکی از طرفداران همیشگی سایتتان هستم و هر روز به سایت شما مراجعه می کنم و اطلاعات بسیار مفیدی را کسب می کنم.
  اگر امکان دارد فایل تغییرات کلیدی IATF نسبت به TS را برای بنده نیز ارسال نمایید.
  بسیار مممنونم

  • سید مجتبی موسوی

   با سلام و احترام
   این منتهای افتخار ما است که وب‌سایت ما موجبات رضایت خاطر شما را فراهم آورده است. شما می‌توانید از طریق ارائه‌ی بازخوردهای‌تان در رابطه با مطالبی که در جستجوی آنها هستید، یاری‌گر ما برای به‌روزآوری وب‌سایت باشید.
   فایل مورد نظر شما برایتان ارسال شده است که امیدوارم رضایت خاطر شما را فراهم سازد.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 13. سلام خدمت مهندس موسوی عزیز
  آقاي مهندس آيا انجام مميزي لايه اي براي تمامي صنايع طبق استاندارد IATF 16949 :2016 الزامي است
  توضيح اينكه شركت ما توليد كننده قطعات خودرو به روش متالورژي پودر مي باشد
  ايميل******

  • سید مجتبی موسوی

   با سلام و احترام

   از حضورتان در این وب‌سایت بسیار خُرسندیم.
   در پاسخ کوتاه به پرسش شما، توجه داشته باشید که هنگامی که کنترل‌های جایگزین یا پشتیبان موقّت فرآیندها مطابق با بند ۱٫۱٫۶٫۵٫۸ (تغییر موقّت کنترل‌های فرآیند) فعّال شده باشند، ممیزی متمرکز روزانه کیفیت (مانند ممیزی‌های لایه‌ای فرآیندها) الزامی خواهند بود.
   مجموعه‌ای از نوشته‌ها (بالغ بر ۱۰۰ نوشته) هم‌اکنون در رابطه با الزامات QIP (الزامات مشترک گروه PSA فرانسه و GM ایالات متحده) در کانال تلگرامی با پیوند زیر برای عضویت تدارک دیده شده است:
   https://t.me/joinchat/AAAAAEYJuNnkGjtbqBXRpQ
   اتفاقاً مطالبی که هم‌اکنون ارائه می‌شوند در رابطه با ممیزی‌های لایه‌ای فر/ایندها می‌باشد و شما با مطالعه‌ی آنها دست‌آوردی بیش از یک رپش اجرایی خواهد داشت. این نوشته‌‌ها شامل شیوه‌های عملیّاتی به همراه نمونه‌ی فُرم‌ها می‌باشد که امیدواریم در حدّ مورد انتظار شما پاسخ‌گوی ابهامات‌تان در رابطه با ممیزی‌های لایه‌ای فرآیندها باشد.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.

   با سپاس بی‌پایان
   سیّد مجتبی موسوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *