خانه / فرآیند انتقال / پرسشنامه‌ی خود ارزیابی

پرسشنامه‌ی خود ارزیابی

تا چه حد آماده‌ی ایزو 9001 ویرایش 2015 هستید؟
این پرسش‌نامه برای ارزیابی آمادگی سازمان‌ شما در ارزیابی صدور گواهینامه ایزو 9001 ویرایش 2015 طراحی شده است.
شما ضمن تکمیل این پرسش‌نامه، خودارزیابی سازمان را به انجام رسانده و مبتنی بر آن می‌توانید سطح پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین‌المللی مذکور یا تکمیل انتقال به آن را تعیین نمایید.

4- محیط سازمان

 آیا مسائل داخلی و خارجی که مربوط به اهداف سازمانی و مقاصد راهبُردی‌تان است و بر توانایی سازمان برای دستیابی به نتایج مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت تاثیر می‌گذارد را تعیین شده‌اند؟
 آیا محیط سازمان را به‌طور منظم بازنگری و پایش می‌شود؟
 آیا شما نیازها و انتظارات طرف‌های ذی‌نفع که مربوط به سیستم مدیریت کیفیت (QMS) تعیین نموده و آنها را به‌طور منظم بازنگری می‌نمایید؟
 آیا دامنه‌ی سیستم مدیریت کیفیت با در نظر گرفتن مسائل داخلی و خارجی، طرف‌های ذی‌نفع، و محصولات و خدمات تعیین شده است؟
 آیا سیستم مدیریت کیفیت از جمله فرآیندهای ضروری و توالی و تعامل آنها ایجاد شده است؟
 آیا معیارهای مدیریت فرآیندها به همراه مسئولیت‌ها، روش‌ها، و اندازه‌گیری شاخص‌های عملکرد برای اطمینان از عملکرد مؤثر و کنترل فرآیندها ایجاد شده است؟

 5- رهبری

 آیا مدیریت ارشد، شیوه‌ی پاسخگویی برای اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را در نظر گرفته است؟
 آیا خط مشی و اهداف سیستم مدیریت کیفیت، که سازگار با محیط و مقاصد راهبُردی سازمان باشند، ایجاد و انتقال داده شده‌اند؟
 آیا اهداف اجرایی، فرآیندی، درون واحدی و فردی متناسب با کسب‌و‌کار سازمان ایجاد شده‌اند؟
 آیا الزامات سیستم مدیریت کیفیت یک‌پارچه فرآیندهای کسب و کار توسعه داده شده‌اند ؟ و مدیریت ارشد رویکرد فرآیندی و تفکر مبتنی بر ریسک را ترویج داده است؟
 آیا الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجرا مشخص شده‌اند؟ تأمین شده‌اند؟ به تمامی سطوح سازمان انتقال دهده شده‌اند؟
 آیا ریسک‌ها و فرصت‌هایی که می توانند انطباق محصولات و خدمات و توانایی افزایش رضایت مشتری را تحت تأثیر قرار دهند، مشخص شده اند؟ و به آنها رسیدگی شده است؟
 آیا مسئولیت‌ها و اختیارات بهره‌برداری مؤثر از سیستم مدیریت کیفیت تعیین و انتقال داده شده است؟

 6- طرح‌ریزی

 آیا ریسک‌ها و فرصت‌هایی که باید به آنها رسیدگی شود تا از تحقق نتایج مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت اطمینان حاصل شود؛ مدیریت شده‌اند؟
 آیا سازمان اقدامات رسیدگی به این ریسک‌ها و فرصت‌ها را طرح‌ریزی نموده است؟ و آنها را با فرآیندهای سیستم هماهنگ ساخته است ؟
 آیا سازمان اهداف کیفیت مربوط به عملیّات، سطوح سازمانی و فرآیندها را ایجاد نموده است؟
 آیا طرح و برنامه‌ای برای تعیین نیاز به تغییرات سیستم مدیریت کیفیت و مدیریت اجرای آنها وجود دارد؟

7- پشتیبانی

 آیا سازمان منابع مورد نیاز برای ایجاد، پیاده‌سازی، نگه‌داری و بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت (از جمله کارکنان، زیرساخت‌ها و محیط اجرای فرآیندها) را تعیین و فراهم ساخته است؟
 آیا پایش یا اندازه گیری مربوط به فراهم‌سازی شواهد انطباق محصولات و خدمات با الزامات مشخص شده انجام می‌شود؟ و سازمان منابع مورد نیاز برای اطمینان از نتایج معتبر و قابل اعتماد را تعیین و فراهم ساخته است؟
 آیا سازمان زیرساخت‌های لازم برای اجرای فرآیندها و  تحقق محصولات یا خدمات منطبق را تعیین نموده و فراهم ساخته است؟
 آیا سازمان زیرساخت‌های لازم برای اجرای فرآیندها و  تحقق محصولات یا خدمات منطبق را تعیین نموده است؟
 آیا سازمان اطمینان دارد که کارکنانی که می توانند عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را تحت تأثیر قرار دهند بر اساس تحصیلات ، آموزش، و تجربه دارای صلاحیّت هستند؟ و (یا) اقداماتی به منظور حصول اطمینان از این‌که کارکنان می توانند صلاحیّت لازم را به دست آوردند اتخاذ نموده است؟
 آیا سازمان از آگاهی کارکنانی تحت کنترل خود از خط مشی کیفیت و اهداف، و سهم خود تحقق آنها و مفهوم عدم‌انطباق با الزامات اطمینان دارد؟
 آیا سازمان ارتباطات داخلی و خارجی مربوط به سیستم مدیریت کیفیت را تعیین نموده است؟
 آیا از اطلاعات مدوّن مورد نیاز استاندارد و ضروری برای ایجاد و پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت اثربخش، ایجاد شده اند؟

8- عملیّات

 آیا فرآیندهای تعریف شده‌ای برای ارائه محصولات و خدماتی که الزامات مشخص شده را تأمین نمایند در خصوص محصولات و خدمات ایجاد شده است؟
 آیا اعمال تغییرات طرح‌ریزی‌شده  ضمن روشی کنترل شده انجام می‌شوند؟ و اقداماتی برای کاهش هر گونه پیامد جانبی اتخاذ شده است؟
 آیا فرآیندی برای بازنگری و ارتباط با مشتریان در خصوص اطلاعات، قراردادها یا تأمین سفارشات محصولات و خدمات ایجاد شده است؟
 آیا این بازنگری قبل از تعهّد سازمان به عرضه محصولات و خدمات انجام می‌شود؟
 آیا محصولات یا خدمات، مبتنی بر فرآیندی که بر اساس الزامات استاندارد ایجاد و پیاده‌سازی شده است؛ طراحی شده و توسعه داده می‌شوند؟
 آیا برون‌سپاری فراهم‌آوری فرآیندها، محصولات و خدمات مطابق با الزامات مشخص شده اطمینان‌بخش است؟
 آیا معیارهای ارزیابی، انتخاب، نظارت بر عملکرد و ارزیابی مجدد فراهم‌آورندگان بیرونی مشخص شده است؟
 آیا ارائه محصولات و خدمات تحت شرایط کنترل شده شامل موارد زیر ارائه می‌شوند؟
— آیا اطلاعات مستند که مشخصات محصولات تولیدی یا خدمات فراهم‌شده را تعریف می‌نمایند، در دسترس هستند؟
— آیا اطلاعات مستندی که نتایج حاصله را تعیین می‌نمایند، در دسترس هستند؟
— آیا در مراحل مناسب، به منظور تصدیق برآورده شدن معیارهای کنترل فرآیند یا خروجی‌های مرتبط، و تصدیق برآورده شدن معیارهای پذیرش محصولات و خدمات،
— فعالیَت‌های پایش و اندازه‌گیری انجام شده‌اند؟
— آیا از صلاحیّت کارکنان مجری وظایف اطمینان حاصل شده است؟
— آیا روش های مناسب حصول اطمینان از شناسایی و ردیابی خروجی‌ها به هنگام تولید و ارائه خدمات اجرا شده‌اند؟
 آیا اموال متعلق به مشتریان یا فراهم‌آورندگان بیرونی که برای ارائه محصولات یا فراهم‌سازی خدمات استفاده می شوند، به طور اثربخش کنترل می‌شوند؟
 آیا در صورت الزام، آیا فعالیّت‌های پس از تحویل در ارتباط با محصولات و خدمات مانند گارانتی، خدمات نگه‌داری و تعمیرات، بازیافت و یا دفع نهایی، تعریف و مدیریت می شوند؟
 آیا تمامی خروجی‌های نامنطبق به نحوی که از استفاده یا تحویل ناخواسته آنها جلوگیری شوند، مدیریت می‌شوند؟

9- ارزیابی عملکرد

 آیا سازمان موارد زیر را تعیین نموده است؟
— آیا آنچه که لزوماً باید پایش و اندازه‌گیری شود، تعیین شده‌اند؟
— آیا روش‌های پایش، اندازه‌گیری، تجزیه‌و‌تحلیل و ارزیابی‌های ضروری به لحاظ اعتبار نتایج، اطمینان‌بخش هستند؟
 آیا هنگامی که نتایج حاصل از پایش و اندازه گیری باید تجزیه و تحلیل و ارزیابی شوند، اقدامات مربوطه اجرا شده‌اند؟
 آیا روش پایش برداشت مشتری از درجه‌ای برآورده‌سازی نیازها و انتظارات ایشان، ایجاد شده است؟
 آیا سازمان یک برنامه‌ی ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ایجاد نموده است؟
 آیا نیازها یا فرصت‌های بهبود سیستم مدیریت کیفیت تعیین شده‌اند و چگونگی اتتقال آنها به بازنگری‌های مدیریت تعیین شده‌اند؟
 آیا رویکردی برای اجرای بازنگری‌های مدیریت ایجاد شده و اجرا می‌شود؟

10- بهبود

• آیا سازمان فرصت‌های بهبود را تعیین و انتخاب می‌نماید؟ اقدامات لازم برای پاسخگویی به نیاز مشتری و افزایش رضایت ایشان را اجرا می‌نماید؟
 آیا سازمان فرآیندهای مناسب مدیریت عدم انطباق‌ها و اقدامات اصلاحی مربوطه را اجرا می‌نماید؟
 آیا سازمان در رابطه با چگونگی رسیدگی به الزامات مربوط به بهبود مداوم ضمن حفظ تناسب، کفایت و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت تصمیم‌گیری می‌نماید؟

درباره‌ی سید مجتبی موسوی

دانش‌آموخته‌ی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی، با بیش از ۱۶ سال تجربه در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت کیفیت، لجستیک، تحقیق‌وتوسعه، فنآوری اطلاعات و مالی. در سال‌های آغازین با چند شرکت به‌عنوان مدیر تضمین کیفیت و نماینده‌ی مدیریت همکاری نموده‌ام و بیش از هفت سال است که به عنوان متولی سیستم‌های مدیریت کیفیت با شرکت‌های مختلف در صنایع ریلی، صنایع خودرو، صنایع خانگی، الکترونیک، سازه‌های بتنی و سایر صنایع همکاری داشته‌ام. عمده‌ی فعالیت‌های من در زمینه‌های مدیریت، مشاوره، تدریس و ممیزی سیستم‌های مدیریت شامل حوزه‌های مختلف سیستم‌های مدیریت، ایمنی‌وبهداشت شغلی و محیط‌زیستی؛ و همچنین نظامنامه‌های SPC، APQP، PPAP، FMEA و MSA و سایر ابزار مهندسی کیفیت و نرم‌افزارهای مربوطه بوده و همواره در جستجوی به‌روزآوری دانش و کسب تجربیات جدید هستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *