خانه / فرآیند انتقال / نقشه‌برداری انتقال از ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۸ به ویرایش ۲۰۱۵

نقشه‌برداری انتقال از ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۸ به ویرایش ۲۰۱۵

این نوشته مقایسه‌ی بین بندهای ISO 9001 2008 و ISO 9001 2015 و بالعکس را ارائه می‌نماید.
این راهنما اطلاعاتی در موارد زیر را فراهم می‌آورد:
مرور تغییرات، موارد حذف شده، الزامات جدید یا گسترش یافته‌ی ایزو 9001
نقشه‌برداری الزامات سیستم مدیریت کیفیت (QMS) در استانداردهای ISO 9001 2008 و ISO 9001 2015 که دارای الزامات پایه مشابه‌اند
نقشه‌برداری معکوس

جدول 1 چنانچه شما متمرکز بر پروژه‌ی انتقال از ISO 9001 2008 به ویرایش جدید باشید؛ یاری‌تان خواهد نمود تا بندهای ISO 9001 2015 را در قالب طرح‌ریزی ویرایش سابق ببینید.

جدول 2 چنانچه شما در حال طراحی جدید سیستم مدیریت کیفیت باشید، این جدول برای بررسی “سازگاری بازگشتی” بین سیستم‌های جدید و قدیمی می‌باشد؛ امّا به شناخت چگونگی امکان هماهنگ‌سازی با دیگر ویرایش‌های قبلی سیستم نیاز دارد. (به عنوان مثال در سایت‌های دیگر تولید یا ارائه‌ی خدمات، در محل‌های دیگر در یک گروه و یا شرکت‌های بزرگ زنجیره تأمین و غیره)

برخی از تغییرات عمده عبارتند از:
هماهنگی بیشتر با مقاصد راهبُردی و فرآیندهای کسب‌و‌کار
تفکر مبتنی بر ریسک
درک محیط سازمان
ترکیب برون‌سپاری و خرید
عدم نیاز به نظامنامه‌ی کیفیت
تمرکز بر رهبری به جای مدیریت که به طور کلی شامل تقویت الزامات برای دستیابی به راهبُردها در راستای اهداف سازمانی، و همچنین حمایت از انطباق با رویکرد فرآیندی می‌باشد.
الزام به ایجاد 6 روش اجرایی مکتوب کنار گذاشته شده است و شیوه‌های مختلف مستندسازی مورد تأیید استاندارد است که می‌توانند انتخاب شوند، امّا به عنوان بخشی از هماهنگی با سایر استانداردهای سیستم مدیریت، یک بند مشترک “اطلاعات مستند” تعیین شده است. در نتیجه، هر دو اصطلاح “روش اجرایی مستند” و “سابقه” در سراسر الزامات با “اطلاعات مستند” جایگزین شده اند. هنگامی که  ISO 9001 2008 به روش اجرایی مکتوب (به عنوان مثال برای تعریف، کنترل و یا پشتیبانی فرآیند) اشاره داشته است، اکنون به عنوان الزام به حفظ اطلاعات مستند برای نشان دادن انطباق محصول و خدمات با الزامات بر اساس ترتیبات برنامه‌ریزی شده است. هنگامی که  ISO 9001 2008  به سوابق اشاره داشته است، اکنون به عنوان الزام به نگه‌داری اطلاعات مستند بیان شده است.
الزام مشخصّی برای نماینده‌ی مدیریت وجود ندارد، هر چند مراجع صدور گواهینامه نیازمند یک مخاطب تعیین‌شده برای تعاملات فی‌مابین خواهند بود.
تمرکز بر روی عملکرد به جای روش‌های اجرایی سازمان

divider-line

بررسی اجمالی تغییرات در بخش‌های استاندارد

بخش 4 معرفی الزام به درک  “محیط سازمان”  و همچنین انتظارات طرف‌های ذی‌نفع، که بر روی اهداف سیستم مدیریت که همانا رسیدن به رضایت مشتری‌ می‌باشد، مؤثر هستند.
بخش 5 رهبری شامل بسیاری از الزامات مربوط به “مسئولیت مدیریت” فعلی می‌شود.
بخش 6 به “طرح‌ریزی” متمرکز بر شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های مؤثر در دامنه‌ی سیستم تأکید بیشتری شده است. این موضوع نیاز برای اقدام پیشگیرانه که در ویرایش 2008 تعریف شده بود را حذف نموده است، اما شامل تقویت الزامات مربوط مدیریت تغییرات و مدیریت ریسک می‌شود.
بخش 7 پشتیبانی” شامل بسیاری از الزامات بند 6 نگارش قبلی (مدیریت منابع)‌ می‌شود اما شامل یک الزام جدید برای مدیریت “دانش سازمان” است.
بخش 8 عملیّات” جایگزین بند 7 نگارش قبلی “تحقّق محصول” شده است، امّا شامل بسیاری از الزامات قبلی می‌شود. مقصود این است که ارتباط بیشتری با بخش خدمات ایجاد شده باشد.
بخش 9  “ارزیابی عملکرد” جایگزین بند 8 نگارش قبلی شده است، بدون الزام به اقدام پیشگیرانه که در حال حاضر به بند 6 (طرح‌ریزی) ملحق شده است.
بخش 10 شامل افزایش تمرکز بر “بهبود” بوده و شامل عدم انطباق و اقدامات مندرج در بند 8 نگارش سابق می‌باشد.

divider-line

جدول 1 چنانچه شما متمرکز بر پروژه‌ی انتقال از ISO 9001 2008 به ویرایش جدید باشید؛ یاری‌تان خواهد نمود تا بندهای ISO 9001 2015 را در قالب طرح‌ریزی ویرایش سابق ببینید.

ISO 9001 – 2008 ISO 9001 – 2015
4  سیستم مدیریت کیفیت 4  محیط سازمان
1-4  الزامات عمومی 4-4  سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن
2-4  الزامات مستندسازی 5-7  اطلاعات مدوّن
1-2-4  کلیّات 1-5-7  کلیّات
2-2-4  نظامنامه‌ی کیفیت 3-4  تعیین دامنه‌ی سیستم مدیریت کیفیت
1-5-7  کلیّات
4-4  سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن
3-2-4  کنترل مدارک 2-5-7  ایجاد و به‌روزآوری
3-5-7  کنترل اطلاعات مدوّن
4-2-4  کنترل سوابق 2-5-7  ایجاد و به‌روزآوری
3-5-7  کنترل اطلاعات مدوّن
5  مسئولیّت مدیریت 5  رهبری
1-5  تعهّد مدیریت 1-5  رهبری و تعهّد
1-1-5  کلیّات
2-5  تمرکز بر مشتری 2-1-5  تمرکز بر مشتری
3-5  خط مشی کیفیت 2-5  خط مشی
1-2-5  ایجاد خط مشی کیفیت
2-2-5  انتقال خط مشی
4-5  طرح‌ریزی 6  طرح‌ریزی
1-4-5  اهداف کیفیت 2-6  اهداف کیفی و برنامه‌ریزی برای تحقق آنها
2-4-5  طرح‌ریزی سیستم مدیریت کیفیت 6  طرح‌ریزی
1-6  اقدامات رسیدگی به ریسک‌ها و فرصت‌ها
3-6  طرح‌ریزی تغییرات
5-5  مسئولیّت ها، اختیارات و ارتباطات 5  رهبری
1-5-5  مسئولیّت و اختیار 3-5  نقش‌ها، مسئولیّت‌ها و اختیارات سازمانی
2-5-5  نماینده‌ی مدیریت عنوان حذف شده است
3-5  نقش‌ها، مسئولیّت‌ها و اختیارات سازمانی
3-5-5  ارتباطات داخلی 4-7  ارتباطات
6-5  بازنگری مدیریت 3-9  بازنگری مدیریت
1-6-5  کلیات 1-3-9  کلیّات
2-6-5  ورودی‌های بازنگری 2-3-9 ورودی‌های  بازنگری مدیریت
3-6-5  خروجی‌های بازنگری 3-3-9 خروجی‌های  بازنگری مدیریت
6  مدیریت منابع 1-7  منابع
1-6  فراهم‌آوری منابع 1-1-7  کلیّات
2-1-7  کارکنان
2-6  منابع انسانی 2-7  صلاحیّت
1-2-6  کلیّات 2-7  صلاحیّت
2-2-6  صلاحیّت، آموزش و آگاهی 2-7  صلاحیّت
3-7  آگاهی
3-6  زیرساخت‌ها 3-1-7  زیرساخت‌ها
4-6  محیط کار 4-1-7  محیط اجرای فرآیندها
7  پدیدآوری محصول 8  عملیات
1-7  طرح ریزی پدیدآوری محصول 1-8  طرح‌ریزی و کنترل عملیّاتی
2-7  فرآیندهای مرتبط با مشتری 2-8  الزامات مربوط به محصولات و خدمات
1-2-7 تعیین الزامات مربوط به محصول 2-2-8  تعیین الزامات محصولات و خدمات
2-2-7 بازنگری الزامات مربوط به محصول 3-2-8  بازنگری الزامات محصولات و خدمات
3-2-7  ارتباط با مشتری 1-2-8  ارتباط با مشتری
3-7  طراحی و توسعه 4-2-8  تغییرات الزامات محصولات و خدمات
5-8  تولید و ارائه خدمات
1-3-7  طرح‌ریزی طراحی و توسعه 3-8  طراحی و توسعه الزامات محصولات و خدمات
1-3-8  کلیّات
2-3-8  طرح‌ریزی طراحی و توسعه
2-3-7  ورودی‌های طراحی و توسعه 3-3-8  ورودی‌های طراحی و توسعه
3-3-7  خروجی‌های طراحی و توسعه 5-3-8  خروجی‌های طراحی و توسعه
4-3-7  بازنگری طراحی و توسعه 4-3-8  کنترل طراحی و توسعه
5-3-7  تصدیق طراحی و توسعه 4-3-8  کنترل طراحی و توسعه
6-3-7  صحّه‌گذاری طراحی و توسعه 4-3-8  کنترل طراحی و توسعه
7-3-7  کنترل تغییرات طراحی و توسعه 6-3-8  تغییرات طراحی و توسعه
4-7  خرید 4-8  کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات طراحی و توسعه
1-4-7  فرآیند خرید 1-4-8  کلیّات
2-4-8  نوع و میزان کنترل
2-4-7  اطلاعات خرید 3-4-8  اطلاعات فراهم‌آورندگان بیرونی
3-4-7  تصدیق محصول خریداری شده 6-8  پدیدآوری محصولات و خدمات
5-7  تولید و ارائه‌ی خدمات 5-8  تولید و ارائه خدمات
1-5-7  کنترل تولید و ارائه‌ی خدمات 1-5-8 کنترل  تولید و ارائه خدمات
5-5-8  اقدامات پس از تحویل
2-5-7  صحّه‌گذاری فرآیندهای تولید و ارائه‌ی خدمات 1-5-8 کنترل  تولید و ارائه خدمات
3-5-7  شناسایی و ردیابی 2-5-8  شناسایی و ردیابی
4-5-7  دارایی مشتری 3-5-8  دارایی متعلق بع مشتریان یا فراهم‌آورندگان بیرونی
5-5-7  محافظت از محصولات 4-5-8  نگه‌داری
6-7  کنترل تجهیزات پایش و اندازه‌گیری 5-1-7  منابع پایش و اندازه‌گیری
8  اندازه‌گیری، تحلیل و بهبود 1-9  پایش، اندازه‌گیری، تحلیل و ارزیابی
1-8  کلیّات 1-1-9  کلیّات
2-8  پایش و اندازه گیری 1-9  پایش، اندازه‌گیری، تحلیل و ارزیابی
1-2-8  رضایت مشتری 2-1-9  رضایت مشتری
2-2-8  ممیزی داخلی 2-9  ممیزی داخلی
3-2-8  پایش و اندازه گیری فرآیندها 1-1-9  کلیّات
4-2-8  پایش و اندازه گیری محصولات 6-8  پدیدآوری محصولات و خدمات
3-8  کنترل محصولات نامنطبق 7-8  کنترل خروجی‌های نامنطبق
4-8  تحلیل داده‌ها 3-1-9  تحلیل و ارزیابی
5-8  بهبود 10  بهبود
1-5-8  بهبود مداوم 1-10  کلیّات
3-10 بهبود مداوم
2-5-8  اقدامات اصلاحی 2-10  عدم‌انطباق و اقدام اصلاحی
3-5-8  اقدامات پیش‌گیرانه حذف شده
1-6 اقدامات رسیدگی به ریسک‌ها و فرصت‌ها (بندهای 6-1-1 و 6-1-2 را ببینید)

جدول 2 چنانچه شما در حال طراحی جدید سیستم مدیریت کیفیت باشید، این جدول برای بررسی “سازگاری بازگشتی” بین سیستم‌های جدید و قدیمی می‌باشد؛ امّا به شناخت چگونگی امکان هماهنگ‌سازی با دیگر ویرایش‌های قبلی سیستم نیاز دارد. (به عنوان مثال در سایت‌های دیگر تولید یا ارائه‌ی خدمات، در محل‌های دیگر در یک گروه و یا شرکت‌های بزرگ زنجیره تأمین و غیره)

ISO 9001 – 2015 ISO 9001 – 2008
4  محیط سازمان 1 دامنه
1-4  شناخت سازمان و محیط آن 1-1 کلیّات
2-4  شناخت نیازها و انتظارات طرف‌های ذی‌نفع 1-1 کلیّات
3-4  تعیین دامنه‌ی سیستم مدیریت کیفیت 2-1 کاربرد
2-2-4  نظامنامه‌ی کیفیت
4-4  سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن 4  سیستم مدیریت کیفیت
1-4  الزامات عمومی
5  رهبری 5  مسئولیّت مدیریت
1-5  رهبری و تعهّد 1-5  تعهّد مدیریت
1-1-5  کلیّات 1-5  تعهّد مدیریت
2-1-5  تمرکز بر مشتری 2-5  تمرکز بر مشتری
2-5  خط مشی 3-5  خط مشی کیفیت
1-2-5  ایجاد خط مشی کیفیت
2-2-5  انتقال خط مشی
3-5  نقش‌ها، مسئولیّت‌ها و اختیارات سازمانی 1-5-5  مسئولیّت و اختیار
2-5-5  نماینده‌ی مدیریت
6  طرح‌ریزی 2-4-5  طرح‌ریزی سیستم مدیریت کیفیت
1-6  اقدامات رسیدگی به ریسک‌ها و فرصت‌ها 2-4-5  طرح‌ریزی سیستم مدیریت کیفیت
3-5-8  اقدامات پیش‌گیرانه
2-6  اهداف کیفی و برنامه‌ریزی برای تحقق آنها 1-4-5  اهداف کیفیت
3-6  طرح‌ریزی تغییرات 2-4-5  طرح‌ریزی سیستم مدیریت کیفیت
7  پشتیبانی 6  مدیریت منابع
1-7  منابع 6  مدیریت منابع
1-1-7  کلیّات 1-6  فراهم‌آوری منابع
2-1-7  کارکنان 1-6  فراهم‌آوری منابع
3-1-7  زیرساخت‌ها 3-6  زیرساخت‌ها
4-1-7  محیط اجرای فرآیندها 4-6  محیط کار
5-1-7  منابع پایش و اندازه‌گیری 6-7  کنترل تجهیزات پایش و اندازه‌گیری
6-1-7  دانش سازمانی جدید جدید
2-7  صلاحیّت 1-2-6  کلیّات
2-2-6  صلاحیّت، آموزش و آگاهی
3-7  آگاهی 2-2-6  صلاحیّت، آموزش و آگاهی
4-7  ارتباطات 3-5-5  ارتباطات داخلی
5-7  اطلاعات مدوّن 2-4  الزامات مستندسازی
1-5-7  کلیّات 1-2-4  کلیّات
2-5-7  ایجاد و به‌روزآوری 3-2-4  کنترل مدارک
4-2-4  کنترل مدارک
3-5-7  کنترل اطلاعات مدوّن 3-2-4  کنترل مدارک
4-2-4  کنترل مدارک
8  عملیات 7  پدیدآوری محصول
1-8  طرح‌ریزی و کنترل عملیّاتی 1-7  طرح ریزی پدیدآوری محصول
2-8  الزامات مربوط به محصولات و خدمات 2-7  فرآیندهای مرتبط با مشتری
1-2-8  ارتباط با مشتری 3-2-7  ارتباط با مشتری
2-2-8  تعیین الزامات محصولات و خدمات 1-2-7 تعیین الزامات مربوط به محصول
3-2-8  بازنگری الزامات محصولات و خدمات 2-2-7 بازنگری الزامات مربوط به محصول
4-2-8  تغییرات الزامات محصولات و خدمات
3-8  طراحی و توسعه الزامات محصولات و خدمات 3-7  طراحی و توسعه
1-3-8  کلیّات جدید جدید
2-3-8  طرح‌ریزی طراحی و توسعه 1-3-7  طرح‌ریزی طراحی و توسعه
3-3-8  ورودی‌های طراحی و توسعه 2-3-7  ورودی‌های طراحی و توسعه
4-3-8  کنترل طراحی و توسعه 4-3-7  بازنگری طراحی و توسعه
5-3-7  تصدیق طراحی و توسعه
6-3-7  صحّه‌گذاری طراحی و توسعه
5-3-8  خروجی‌های طراحی و توسعه 3-3-7  خروجی‌های طراحی و توسعه
6-3-8  تغییرات طراحی و توسعه 7-3-7  کنترل تغییرات طراحی و توسعه
4-8  کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات طراحی و توسعه 1-4-7  فرآیند خرید
1-4-8  کلیّات 1-4-7  فرآیند خرید
2-4-8  نوع و میزان کنترل 1-4-7  فرآیند خرید
3-4-7  تصدیق محصول خریداری شده
3-4-8  اطلاعات فراهم‌آورندگان بیرونی 2-4-7  اطلاعات خرید
5-8  تولید و ارائه خدمات 5-7  تولید و ارائه‌ی خدمات
1-5-8 کنترل  تولید و ارائه خدمات 1-5-7  کنترل تولید و ارائه‌ی خدمات
2-5-8  شناسایی و ردیابی 3-5-7  شناسایی و ردیابی
3-5-8  دارایی متعلق بع مشتریان یا فراهم‌آورندگان بیرونی 4-5-7  دارایی مشتری
4-5-8  نگه‌داری 5-5-7  محافظت از محصولات
5-5-8  اقدامات پس از تحویل 1-5-7  کنترل تولید و ارائه‌ی خدمات
6-5-8  کنترل تغییرات 7-3-7  کنترل تغییرات طراحی و توسعه
6-8  پدیدآوری محصولات و خدمات 4-2-8  پایش و اندازه گیری محصولات
3-4-7  تصدیق محصول خریداری شده
7-8  کنترل خروجی‌های نامنطبق 3-8  کنترل محصولات نامنطبق
9  ارزیابی عملکرد جدید جدید
1-9  پایش، اندازه‌گیری، تحلیل و ارزیابی 8  اندازه‌گیری، تحلیل و بهبود
1-1-9  کلیّات 1-8  کلیّات
2-1-9  رضایت مشتری 1-2-8  رضایت مشتری
3-1-9  تحلیل و ارزیابی 4-8  تحلیل داده‌ها
2-9  ممیزی داخلی 2-2-8  ممیزی داخلی
3-9  بازنگری مدیریت 6-5  بازنگری مدیریت
1-3-9  کلیّات 1-6-5  کلیات
2-3-9 ورودی‌های  بازنگری مدیریت 2-6-5  ورودی‌های بازنگری
3-3-9 خروجی‌های  بازنگری مدیریت 3-6-5  خروجی‌های بازنگری
10  بهبود 5-8  بهبود
1-10  کلیّات 1-5-8  بهبود مداوم
2-10  عدم‌انطباق و اقدام اصلاحی 3-8  کنترل محصولات نامنطبق
2-5-8  اقدامات اصلاحی
3-10  بهبود مداوم 1-5-8  بهبود مداوم

divider-line

منابع تکمیلی

ما منابع مفید و آموزنده‌ی متنوعی که می‌توانید آنها را در سایت مشاهده نموده یا در صورت تمایل نسبت به خرید آنها اقدام فرمایید ایجاد نموده‌ایم؛ که شامل موارد زیر است:

نوشته‌ها
در حال حاضر، نوشته‌ها و منابع متعددی برای یاری شما در زمینه‌ی درک تغییرات کلیدی از جمله ساختار سطح بالای جدید، اهمیّت ریسک در سیستم مدیریت کیفیت جدید، تفاوت بین رویکرد فرآیند و روش‌های اجرایی، رهبری و … ایجاد شده است.

پرسش و پاسخ‌های متداول
هدف ما از ایجاد این نوشته رسیدگی به سوالات اولیه‌ای است که ممکن است شما در آغاز حرکت به سمت استاندارد تجدیدنظرشده داشته باشید.

راهنمایی‌های انتقال
این راهنمایی‌ها شامل راهنمای انتقال، چک‌لیست خود ارزیابی، و سایر موارد توسعه‌یافته برای استفاده در سازمان شماست.

آموزش انتقال
ما طیف وسیعی از دوره‌های آموزشی انتقال را توسعه داده‌ایم؛ تا اطمینان حاصل شود که شما تغییرات و الزامات اصلی را کاملاً درک نموده‌اید. هم‌چنین ما ضمن تعامل با سازمان شما جلساتی با مدیریت ارشد خواهیم داشت تا منافع انتقال به استتاندارد تجدیدنظرشده را به ایشان معرفی نماییم، در ممیزی‌های داخلی شما مشارکت خواهیم داشت و دوره‌های تعمیق تغییرات کلیدی را برگزار خواهیم نمود.

خدمات تکمیلی
ما همچنین طیف گسترده‌ای از خدمات که در اجرای تغییرات و درک چگونگی انجام صحیح آنها به شما یاری می‌رسانند را ارائه می‌نماییم؛ که نمونه‌ای از آنها ارزیابی فاصله‌ی تا استاندارد تجدید نظر شده (Gap Analysis) می‌باشد.

درباره‌ی سید مجتبی موسوی

دانش‌آموخته‌ی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی، با بیش از ۱۶ سال تجربه در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت کیفیت، لجستیک، تحقیق‌وتوسعه، فنآوری اطلاعات و مالی. در سال‌های آغازین با چند شرکت به‌عنوان مدیر تضمین کیفیت و نماینده‌ی مدیریت همکاری نموده‌ام و بیش از هفت سال است که به عنوان متولی سیستم‌های مدیریت کیفیت با شرکت‌های مختلف در صنایع ریلی، صنایع خودرو، صنایع خانگی، الکترونیک، سازه‌های بتنی و سایر صنایع همکاری داشته‌ام. عمده‌ی فعالیت‌های من در زمینه‌های مدیریت، مشاوره، تدریس و ممیزی سیستم‌های مدیریت شامل حوزه‌های مختلف سیستم‌های مدیریت، ایمنی‌وبهداشت شغلی و محیط‌زیستی؛ و همچنین نظامنامه‌های SPC، APQP، PPAP، FMEA و MSA و سایر ابزار مهندسی کیفیت و نرم‌افزارهای مربوطه بوده و همواره در جستجوی به‌روزآوری دانش و کسب تجربیات جدید هستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *