خانه / NSA, PCPA و QSB+ / مدیریت شرکت و راهبُرد یا CM&S

مدیریت شرکت و راهبُرد یا CM&S

با احترام به بازخوردهای دریافت شده از کاربران و مخاطبین گرامی وب‌سایت، در ادامه ترجمه‌ی الزامات QIP بخش راهبُرد و مدیریت شرکت یا Corporate Management and Strategy  در نظر گرفته شده است. این بخش از سئوالات نیز مانند کنترل فرآیندها و قطعات یا P&PC دارای ماده‌ی آموزشی نیست و بدین ترتیب ترجمه‌ی آخرین ماده‌ی آموزشی (مدیریت جریان مواد و تولید Manufacturing & Material Flow Management) در هفته‌ی آتی ارائه و این مجموعه از فعالیَت‌های وب‌سایت تکمیل خواهد شد.

در این مجموعه از پرسش‌های چک‌لیست QIP سیستم‌های مدیریت و راهبُردهای شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته است. کاربران باید توجه داشته باشند که هم‌اکنون استاندارد ISO TS 16949 قابل ممیزی نیست و در فرصت باقی مانده (تا 23 شهریور 1397) باید به IATF 16949 انتقال داده شود.

این بخش دایر بر پرسش‌هایی در رابطه با موضوعات زیر است:

انطباق ساختار کارخانه با ISO TS 16949  (هم‌اکنون IATF 16949) و MMOG-LE
(MMOG-LE: Materials Management Operations Guidelines – Logistics Evaluation راهنمای عملیّات مدیریت مواد ارزیابی لجستیکی)
تعریف و درگیری در مدیریت پروژه
تأیید  صلاحیّت  محصول و فرآیند در کارخانه، پروژه و تولید انبوه
مدیریت سطح n پایش شده و قوانین تشدید
هدف‌گذاری و پایش فرآیند‌های شرکت برای جلوگیری از تشدید

چنانچه شما در جریان ممیزی‌های NSA یا مراحل تابعه (مانند PCPA یا QSB+) باشید، این نوشته دست‌یار شما برای تکمیل ممیزی‌های داخلی و پاسخ به ممیزی‌های خارجی خواهد بود. در غیر این‌صورت ما توصیه می‌کنیم این الزامات را برای تعمیق در الزامات IATF 16949 یا بهینه‌کاوی از نظر بگذرانید.

ساختار کارخانه مطابق با ISO TS 16949  و MMOG-LE است.

CMS11
کارخانه دارای گواهی‌نامه‌ی ISO TS 16949 است.
در صورتی‌که کارخانه گواهی نشده یا تعلیق شده باشد، یک برنامه‌ی اقدام: پیاده‌سازی شده، توسط مدیر کارخانه مدیریت شده و توسط شرکت پشتیبانی شده است.

• قبل از ممیزی (در صورت امکان) بررسی نمایید که گواهینامه معتبر باشد،
• تعلیق نشده باشد،
• بدون هر گونه عدم‌انطباق باشد (تمام برنامه‌های اقدام بسته شده باشند)، و
• در طول ممیزی، گزارش کامل آخرین ممیزی بیرونی را بررسی نمایید.

CMS12
به منظور توجه به الزامات مشتری، خودارزیابی MMOG-LE انجام شده، به‌روز شده و انتقال داده شده است.

• قبل از ممیزی بررسی نمایید که خودارزیابی جاری و سالانه در سیستم‌های اطلاعاتی PSA به‌روز شده باشد.
• بررسی نمایید که آیا نتیجه این ارزیابی در انطباق با KPI تأمین‌کننده (مسائل، نرخ خدمات) است.
• در NSA: بررسی نمایید که آیا خودارزیابی MMOG-LE انجام شده، مدیریت شده و به مشتریان دیگر انتقال داده شده است.

CMS13
کیفیت مستقل از مقاصد عملیّاتی است. در صورت بروز عدم‌انطباق، کیفیت دارای اختیار برای جلوگیری از تولید است.

• تعدادی شرح شغل را بررسی نمایید، یکی از آنها مربوط به مدیر کیفیت باشد.

CMS14
اگر کارخانه دارای گواهینامه ISO 16949 نیست، برنامه‌‌ریزی صدور گواهینامه مطابق با SOP پروژه است.

بررسی نمایید که:
• ممیزی گواهینامه لااقل قبل از SOP برنامه‌ریزی شده باشد.
• چنانچه ممکن نیست، “توصیه‌نامه‌ی انطباق” قبل از SOP ضمانت شده باشد.

CMS15
به منظور بهبود KPI تخیص یافته، برنامه‌ی اقدامMMOG-LE مدیریت شده است.

• بررسی و مقایسه‌ی ELGE، MMFME، سطح N.

مدیریت پروژه تعریف شده و کارخانه از مراحل پیش‌‌هنگام درگیر شده است.

 CMS21
محلّ تولیدی در مراحل پیش‌هنگام در پروژه‌های جدید درگیر شده است، لااقل گروه پروژه شامل کارکنان محلّ تولید است.

• نمودار سازمانی مدیریت محلّ تولید را بررسی نمایید.
• مسئولیت پروژه را بررسی نمایید، مخاطب سایت باید بخشی از آن باشد.

CMS22
رویدادهای پروژه تعریف و با زمان‌بندی پروژه هماهنگ شده است. در صورت هر گونه تأخیر یا انحراف، برنامه‌های عملیّاتی اجرا شده و به مشتری اطلاع داده می‌شوند.

بررسی نمایید که آیا زمان‌بندی پروژه با زمان‌بندی مشتری مطابقت دارد:
• نصب و صحّه‌گذاری تجهیزات یا ابزار جدید
• انتقال مسئولیت‌ها بین محلّ تولید – پروژه
• بسته‌بندی،
و غیره…

CMS23
یک فرآیند رسمی برای شناسایی نیاز به مهارت‌های جدید ایجاد شده است:
— برای مدیریت پروژه
— برای تولید قطعات در کارگاه SOP

• بررسی نمایید که منابع در دسترس برای پی‌گیری پروژه‌های کارخانه هماهنگ شده باشند.
• بررسی نمایید که برنامه‌ی عمومی آموزش کارخانه به روز شده و به منظور تأکید بر موارد زیر اجرا می‌شود:
برای ایجاد مهارت‌های جدید برای فرآیندهای جدید (مانند فرآیند لحیم‌کاری جدید)
برای تحقّق هدف افراد واجد  صلاحیّت  (مندرجدر ماتریس مهارت) برای SOP پروژه.

CMS24
تحویل-شده‌ها ه مشتری مدیریت و کنترل شده‌اند. وضعیّت تأیید قطعه‌ی مشتری مشخّص بوده و برای تمامی محصولات پی گیری شده است.

• بررسی نمایید که مدیریت بین کارخانه، پروژه و مشتری جاری است.
• نظام فن‌آوری اطّلاعات PSA را پیش از ممیزی بررسی نمایید.

CMS25
یک سیستم تبدیل و رسمیّت بخشیدن به دانش‌آموخته‌ها، بخشی از مدیریت پروژه است.

• بررسی نمایید که نظام دانش‌آموخته‌های جاری است.
• بررسی متقابل با RR34


تأیید  صلاحیّت  محصول و فرآیند در کارخانه، در پروژه و در تولید انبوه استقرار یافته است.

CMS31
فرآیند تأیید صلاحیّت شامل تمامی فرآیندهای تولید (شامل برون‌سپاری)، اجزاء، سطوح n قطعات، مواد خام و فرآیندهای پشتیبان شده است.

بررسی نمایید که آیا پروژه جدید نیاز به امکانات یا تجهیزات یا ابزار و … جدید دارد؟
• فرآیند شناسایی نیازها بررسی کنید.
• یک تجهیز جدید و تدوین اطّلاعات مربوط به آن را در زمینه‌ی تأیید صلاحیّت، اطّلاعات فنّی و نگه‌داری و تعمیرات بررسی نمایید.

CMS32
فرآیند تأیید صلاحیّت، تصدیق انطباق با مشخصّات، قرارداد و عملکرد (بهره‌وری، قابلیّت، کیفیت و ظرفیّت) تجهیزات را در نظر دارد. در مورد سنجه‌ها، این امر هم‌چنین کالیبراسیون تجهیزات را هماهنگ می‌سازد.

• یک مجموعه‌ی تأیید صلاحیّت (PPAP یا EI) را بررسی نمایید و تعدادی از محتویّات آن‌را بررسی متقابل نمایید. (مانند GR&R، گزارش ابعادی و مواد، نتایج عملکرد و دوام، مطالعات قابلیّت)
• نتیجه‌ی R@R را بررسی نمایید.
• تأییدیه‌ی مشتری برای تأیید صلاحیّت (PPAP یا EI) را بررسی نمایید.

CMS33
منابع نگه‌داری در فرآیند تأیید تجهیزات تولید درگیر شده‌اند.

• یک تجهیز جدید و تدوین اطّلاعات مربوط به آن را در زمینه‌ی تأیید صلاحیّت، اطّلاعات فنّی و نگه‌داری و تعمیرات بررسی نمایید.

CMS34
تجزیه و تحلیل ظرفیّت همراه با تأییدیه‌ی آن، ممیزی فرآیند و توانایی ویژگی‌های کلیدی بخشی از فرآیند تأیید صلاحیّت هستند.

• یک مجموعه‌ی تأیید صلاحیّت (PPAP یا EI) را بررسی نمایید و تعدادی از محتویّات آن‌را بررسی متقابل نمایید. (مانند GR&R، گزارش ابعادی و مواد، نتایج عملکرد و دوام، مطالعات قابلیّت)
• بررسی متقابل با  LPASK15

CMS35
روش‌های آزمون و فرآیند صحّ‌گذاری با مشتری به اشتراک گذاشته شده است. آزمون های ایستا و پویا اجرا شده‌اند. گزارش‌های آزمون در دسترس هستند.

موارد زیر را بررسی نمایید:
•  نمونه‌ای از بسته‌بندی
• نتیجه‌ی آزمون (ایستا و پویا)


مدیریت سطح n پایش شده و قوانین تشدید جاری هستند.

CMS41
معیارهای تبدیل شدن به تأمین‌کننده‌ی منبع قابل تعریف است.

• اگر انتخاب تأمین‌کننده در محلّ تولید انجام شده باشد، فرآیند انتخاب تأمین‌کننده‌ی سطح را بررسی نمایید.
• اگر انتخاب به صورت مرکزی انجام شده باشد، شناخته‌شدن وضعیّت سطح X در محل تولید را بررسی نمایید.
• تأثیر محلّ تولید در ارزیابی عملکرد تأمین‌کننده سطح.

CMS42
تأمین‌کننده تأیید شده با KPI هدفمند اختصاصی پی‌گیری می‌شود (مانند کاربرگ تأمین کارخانه و …). شاخص‌های عملکرد با آستانه تعریف شده‌اند.
در صورت عدم رعایت یک هدف، یک فرآیند تشدید با برنامه‌ی عملیّاتی و معیارهای خروج پیاده شده است. این فرآیند تشدید، پشتیبانی سطح اوّل از تأمین‌کننده‌ی سطح X  را در نظر می‌گیرد.

• پیش از انجام ممیزی، بررسی نمایید که آیا شکایات مشتری ناشی از تأمین‌کننده سطح اوّل وجود دارد.
• معیارهای تشدید (مانند حمل و کنترل شده، تمرکز بالا، نگه‌داشتن کسب‌و کار جدید و غیره)
• تأمین‌کنندگان بحراین شناسایی شده و از طریق فرآیند تمرکز بالا پی‌گیری شده‌اند؛ معیارهای خروج تعریف شد‌ه‌اند.

CMS43
بازرسی‌های ورودی انجام و مدیریت شده‌اند. تواتر با KPI تأمین‌کننده مطابقت دارد.
فقط مواد و ترکیبات تأیید شده (PPAP و EI و ارائه بازرسی ورودی) برای مونتاژ مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

• پیش از انجام ممیزی، بررسی نمایید که آیا شکایات مشتری ناشی از تأمین‌کننده سطح اوّل وجود دارد.
• شناسایی مواد ارائه‌ شده برای تولید پس از دریافت محصول را بررسی نمایید.
• تأیید نمایید که ورودی‌ها، مشخصّات ورودی کلیدی و ترخیص را پوشش داده‌اند، تواتر منطقی است.
• یک عدم انطباق در طی دریافت را ببینید.
• رابطه‌ی بین تواتر ورودی‌ها و عملکرد تأمین‌کننده (برای تأمین‌کنندخ با بالاترین PPM) را بررسی نمایید.
• سوابق ورودی برای یک ترکیب را بررسی نمایید.

CMS44
ممیزی‌های منظم در کارخانه‌ی تأمین‌کنندگان انجام شده است. در صورت شکایت:

• تأیید نمایید که آیا اقدام اجرا شده است؟
• ممیزی‌های منظم تأمین‌کنندگان کلیدی برای بهبود سیستم خود (ممیزی‌های CQI، ممیزی‌های ویژه‌ی فرآیند، ممیزی‌های PCPA)
• پیش از انجام ممیزی، بررسی نمایید که آیا شکایات مشتری ناشی از تأمین‌کننده سطح اوّل وجود دارد.
• محتوای 5 سطح چرا برای شکایت مشتری با گزارش حل مسئله را بررسی نمایید. (8D، 5P، Res-X و …)
• نمونه‌ی برنامه‌های اقدام ارائه‌شده توسط سطح X را بررسی نمایید. چگونه صحّه‌گذاری و تأیید شده است؟
• نمونه‌ی ممیزی تأمین‌کننده، شواهد ممیزی در تأمین‌کنندگان کلیدی
• بازنگری ماتریس عملکرد سطح X با برنامه‌ی اقدام تأییدشده توسط سطح یک.

فرآیند‌های سازمانی کارخانه برای جلوگیری از تشدید در سطح شرکت، هدف‌گذاری و پایش شده است.

CMSE1
رعایت برنامه‌ریزی پروژه، با قوانین تشدید ارتباط داده شده است.
رویدادها، تشدید و برنامه‌ریزی جزء در ارتباط هستند.

بررسی نمایید که :
• در صورت تأخیر ، برنامه‌ی اقدام اجرا شده باشد.
• این برنامه‌ی اقدام اثربخش است: پی‌گیری هم‌گرا.

CMSE2
پی‌گیری فرآیند تأیید صلاحیّت مطابق زمان است.

بررسی نمایید که :
• در صورت تأخیر، برنامه‌ی اقدام پیاده‌سازی شده است.
• این برنامه‌ی اقدام اثربخش است: پی‌گیری هم‌گرایی
• نتایج مطابقت توانایی‌های OC
• بررسی متقابل با MCE2 و  CMS 32

CMSE3
پیگیری فهرست تأیید‌شده‌ی تأمین کننده.

موارد زیر را بررسی نمایید:
• تأمین‌کنندگان قرمز را در “فهرست تأیید‌شده‌ی تأمین‌کنندگان”
• اقدام برای بهبود

CMSE4
پی‌گیری ارزیابی MMOG-LE.

موارد زیر را بررسی نمایید:
• اجرای طرح اقدام، در صورت تأخیر
• این برنامه عملی موثر است: پی‌گیری هم‌گرایی
• بررسی متقابل با CMS-12 و CMS-15

CMSE5
پی‌گیری منابع انسانی و مهارت‌های انسانی اختصاص-یافته به پروژه.

موارد زیر را بررسی نمایید:
• منابع انسانی برای هر مرحله از پروژه (مهندسی، کیفیت، نگه‌داری و …) در دسترس هستند.
• ماتریس مهارت با برنامه‌ی آموزش پی‌گیری شده و تمامی مهارت‌های مورد نیاز (مانند فنآوری جدید و …) را در نظر گرفته شده‌اند.                                                  

درباره‌ی سید مجتبی موسوی

دانش‌آموخته‌ی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی، با بیش از ۱۶ سال تجربه در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت کیفیت، لجستیک، تحقیق‌وتوسعه، فنآوری اطلاعات و مالی. در سال‌های آغازین با چند شرکت به‌عنوان مدیر تضمین کیفیت و نماینده‌ی مدیریت همکاری نموده‌ام و بیش از هفت سال است که به عنوان متولی سیستم‌های مدیریت کیفیت با شرکت‌های مختلف در صنایع ریلی، صنایع خودرو، صنایع خانگی، الکترونیک، سازه‌های بتنی و سایر صنایع همکاری داشته‌ام. عمده‌ی فعالیت‌های من در زمینه‌های مدیریت، مشاوره، تدریس و ممیزی سیستم‌های مدیریت شامل حوزه‌های مختلف سیستم‌های مدیریت، ایمنی‌وبهداشت شغلی و محیط‌زیستی؛ و همچنین نظامنامه‌های SPC، APQP، PPAP، FMEA و MSA و سایر ابزار مهندسی کیفیت و نرم‌افزارهای مربوطه بوده و همواره در جستجوی به‌روزآوری دانش و کسب تجربیات جدید هستم.

14 دیدگاه

 1. با سلام
  ضمن تشکر از سایت عالی شما . لطفا اگه امکان داره گانت یا چهارچوب فعالیتهایی که باید برای انتقال به IATF را انجام داد را در اختیار اینجانب قرار دهید.

  • سید مجتبی موسوی

   همکار گرانقدر،
   با سلام و احترام، و ابراز خُرسندی از حضور حضرت‌عالی در وب‌سایت، اطّلاعات مورد نظر شما برایتان ای‌میل شده‌اند و از شما خواهشمندیم اطّلاعات را بررسی نمایید. امیدواریم این اطّلاعات برای‌تان مفید واقع شوند. باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

   • با سلام
    ضمن تشکر . لطفا اگه امکان دارn گانت یا چهارچوب فعالیتهایی که باید برای انتقال به 16949IATF را انجام داد را در اختیار اینجانب قرار دهید.

    • با سلام و احترام
     از حضور شما در محیط وب‌سایت بسیار خُرسندیم.
     فعالیّت‌هایی که برای انتقال باید در نظر گرفته شوند، از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است، امّا برای فعالیّت‌های عمومی که باید در این زمینه اجرا شوند، ترجمه‌ی آغازین از تغییراتی که می‌بایست برای انتقال از ISO TS 16949 به IATF 16949 در نظر گرفته شوند برای شما ارسال شده است که امیدواریم رهنمون شما برای توسعه‌ی این ویرایش از استاندارد در سازمان شما باشد.
     فایل جداگانه‌ای که ممکن است برای تصدیق مسیر پیش‌رو برایتان مفید باشد نیز برایتان ارسال شده است که امیدوارم مفید واقع شود.
     بازهم به وب‌سایت ما مراجعه و ما را در جریان نظرات ارشمند خود قرار دهید.
     با سپاس بی‌پایان
     سیّد مجتبی موسوی

 2. با سلام و خسته نباشید
  سپاس فراوان از سایتتون و مطالب خیلی مفید شما.آیا در خصوص خود ارزیابی یا همون mmog-le چک لیست یا روشی هست که در اختیار ما بذارین؟ ممنونم از زحمات شما

  • با سلام و احترام
   ضمن ابراز خُرسندی از حضور حضرت‌عالی در وب‌سایت، لطفاً ای‌میل‌تان را بررسی فرمایید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 3. نحوه ثبت نام در سایت مشکل دارد

  • جناب آقای دولت
   با سلام و احترام
   ضمن تقدیر از حضرت‌عالی، ثبت نام شما در وب‌سایت کامل شده است. در رابطه با ثبت‌نام، وب‌سایت هم‌اکنون افتخار میزبانی نزدیک به دویست همکار ثبت‌نامی را دارا است. ما هم‌اکنون محدودیّتی برای هیچ یک از بخش‌های وب‌سایت نداریم امّا در ادامه امکانات ویژه‌ای برای همکاران ثبت‌نام نموده در نظر خواهیم گرفت.
   در هر صورت میزبانی شما موجب افتخار ما است و ما امیدواریم توانسته باشیم محیطی شایسته‌ی شما همکار گرانقدر ایجاد نموده باشیم.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 4. با سلام و خسته نباشید… فایل های اینگلیسی این 13 موارد را در اختیار دارید و آیا امکان ایمیل کردن آن ها به من وجود دارد؟

 5. با عرض سلام و خسته نباشید ،مطالبتون بسیار عالی و مفید است ، اگر امکان دارد چنانچه گانت یا فلوچارتی جهت پیاده سازی IATF وجود دارد ممنون میشم در اختیارم بگذارید.سپاسگزارم

  • همکار ارجمند
   با سلام و احترام
   از حضور شما در وب‌سایت بسیار خُرسندیم.
   ما نمونه‌ای از برنامه‌ی انتقال به IATF 16949 را برای شما ارسال نموده‌ایم، امّا توجه داشته باشید این برنامه فقط می‌تواند چارچوب کلّی انتقال را بیان دارد. برنامه‌ریزی برای ارتقاء به شکل عملیّاتی وابسته به مؤلفه‌های متعددی است که تهیه‌ی آن لزوماً نیازمند شناخت سازمان شما دارد.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمندتان قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 6. با سلام و خسته نباشد خدمت شما در مورد نت sw-jes اگه امکانش باشه ی نمونه زحمت بکشید

  • با سلام و احترام
   ضمن ابراز خُرسندی از حضور شما در این وب‌سایت، ما الزامات تکمیلی در رابطه با الزامات QIP را در کانال تلگرامی https://t,me/qipv3 ارایه می‌نمایم که از شما دعوت می‌نماییم در این کانال تلگرامی عضویّت یابد.
   با توجه تعدد درخواستٰ‌ها در رابطه با JES برای عملیّات نگه‌داری و تعمیرات به زودی نمونه و توضیحات مرتبط در کانال تلگرامی پیش‌گفته ارائه خواهد شد.
   هم‌اکنون مباحث در رابطه با کار استاندارد در این کانال تلگرامی تکمیل شده است و مباحث و نمونه فرم‌های واکنش سریع هم رو به اتمام است. به زودی با مجموعه‌ای از نوشته‌ها در ارتباط با ممیزی‌های لایه‌ای فرآیند در خدمت همکاران محترم خواهیم بود.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *