خانه / انتقال به IATF 16949 2016 / الزامات خاص رنو (اسفند 1390)

الزامات خاص رنو (اسفند 1390)

الزامات خاص مشتری
برای استفاده با نگارش دوّم ISO / TS 16949
شهریور 1390
© رنو 1390 – تمامی حقوق محفوظ است
– دوّمین نگارش رنو

الرمات خاص برای مراجع صدور گواهینامه + الزامات افزوده شده در رابطه با مدیریت مغایرت‌ها. توسعه‌ی پایدار و مسئولیّت‌های اجتماعی هم‌اکنون تصریح شده‌اند. (تغییرات اصلی به‌رنگ آبی هستند)

1 دامنه
استانداردISO/ TS 16949 و این مدرک، اصول الزامات سیستم مدیریت کیفیت برای سازمان‌های تأمین‌کننده‌ی قطعات و (یا) خدمات مربوط به قطعات برای رنو را تعیین می‌نماید.
الزامات تکمیلی ذکر شده در این مدرک عبارتند از:
1) تأمین‌کننده باید حداقل رتیه‌ی C در سطح‌بندی ASES را کسب نموده باشد. (بند 4 الزامات را ببینید)
2) تأمین‌کننده باید نماینده‌ی ANPQP تأمین‌کنندگان (SAR) به‌عنوان مسئول توسعه‌ی ANPQP را در سازمان خود داشته باشد.
3) کارکنان تأمین‌کننده که به‌طور مستقیم با رنو کار خواهند کرد، باید ANPQP را آموزش دیده باشند.
4) تأمین‌کننده باید به توسعه‌ی پایدار/ مسئولیّت‌های اجتماعی توجه داشته و تجربه‌ی مناسبی از پیاده‌سازی آن داشته باشد.

ب) سازمان‌های صدور گواهینامه باید شواهدی از ارزیابی خود در بخش‌هایی از ISO TS 16949 که در ادامه تحت عنوان ”موارد کلیدی“ لیست شده‌اند، ارائه نمایند.
ج) در صورت بروز عدم انطباق در زمان ممیزی ISO TS 16949، تأمین‌کننده و مرجع صدور گواهینامه ISO TS باید عدم انطباق را به‌روشی ساختاریافته مدیریت نمایند.

2 مراجع
اطلاعات مربوط به مدارک فنّی که مورد استفاده‌اند در هنگام کار با رنو، در RFQ فهرست و (یا) از طریق پورتال تأمین‌کنندگان در دسترس خواهند بود.

3 تعاریف
هنگامی که تناقضی بین تعارف ارائه شده در ISO/ TS 16949 و اسناد قراردادی رنو/ وب‌سایت راهنمای هماهنگ‌ تأمین‌کننده (ASG) وجود داشته‌باشد، بایستی ]تعریف[ جدیدتر در اولوّیت قرارگیرد. در سایر موارد، باید تعاریف استفاده شده در ISO/ TS 16949 برای این مدرک به‌کار بُرده شود.
مرجع صدور گواهینامه: یک شرکت به‌رسمیّت شناخته شده توسط IATF برای ممیزی ISO/ TS 16949 و صدور گواهی‌نامه‌ی مربوطه برای مشتریانش می‌باشد. به عنوان یک عضوIATF ، رنو صرفاً گواهی صادر شده توسط مراجع صدور گواهینامه‌ی به رسمیّت شناخته دارای آرم IATF و کد خاصّ IATF را به رسمیّت می‌شناسد.

4 الزامات
بخشی از الزامات خاص رنو در ادامه بیان شده، و بخش‌ دیگری از اطلاعات فنّی در RFQ گردآوری شده است.
از تأمین‌کننده انتظار می‌رود محصولاتی ارائه نمایند که فراتر از اهداف کیفی، هزینه‌ای و تحویل رنو/ نیسان باشد.1) تأیید پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت تأمین‌کننده و توانایی تحقّق الزامات رنو/ نیسان که توسط رنو/ نیسان با استفاده از ابزار هماهنگ ارزیابی ممیزی (ASES/ ASES-P) انجام شده باشد.
تأمین‌کننده باید حداقل رتیه‌ی C در سطح‌بندی ASES را کسب نموده باشد.
در برخی از موارد، ممکن است از تأمین‌کننده دستیابی به حداقل رتبه‌ی B در ASES درخواست شود. چنانچه تأمین‌کننده در ارزیابی ASES در سطح D باشد، نه تنها هیچ فعالیّت تجاری را دریافت نخواهد داشت بلکه موظف به تعهّد در سطح مدیریت ارشد برای فراهم‌سازی منابع لازم و برنامه اقدام برای رسیدن به سطح مورد نیاز خواهد بود.
پای‌بندی به این تعهّد که باید الزامات مشتری در نظر گرفته شود در استاندارد ISO/TS 16949 در بند 5-2 تعریف شده است: ”مدیریت ارشد باید اطمینان یابد که خواسته‌های مشتری با هدف افزایش سطح رضایت مشتری تعیین و برآورده می‌شود“. مشکلات عمده که بالطبع به IATF اطلاع‌رسانی خواهد شد ممکن است منجر به تعلیق گواهینامه شود.
2) تأمین‌کننده باید نماینده‌ی ANPQP تأمین‌کنندگان (SAR) به‌عنوان مسئول توسعه‌ی ANPQP را در سازمان خود داشته باشد.
SAR  می‌تواند در کارخانه یا در سطح گروه باشد، به‌نحوی که امور زیر را در سطح سازمان گواهی‌شده تضمین شود:
– به‌روز بودن با آخرین تغییرات ANPQP
– ایجاد اطمینان از مورد 3) که در ادامه آمده است.
3) کارکنان تأمین‌کننده که با رنو در مرحله‌ی طرح، مرحله‌ی توسعه‌ی پروژه و مرحله‌ی تولید انبوه در ارتباط خواهند بود، باید ANPQP را آموزش دیده باشند.
شواهد برای موارد 2) و 3) ممکن است شامل سوابق آموزشی، تشریح ANPQP  و چگونگی دسترسی به صفحه‌ی وب ANPQP، پورتال ANPQP و ورود به سیستم اطلاعات ANPQP باشد؛ امّا محدود به آن نمی‌شود.
4) رنو درخواست می‌نماید که تأمین‌کنندگان رنو به توسعه‌ی پایدار/ مسئولیّت‌های اجتماعی توجه داشته و تجربه‌ی مناسبی از پیاده‌سازی آن؛ مخصوصاً در موارد زیر داشته باشد:
– بدون کودکان کار/ بدون کار اجباری/ شرایط کاری مناسب/ ایمنی و بهداشت شغلی/ حفظ محیط زیست. شواهد کاربردی ممکن است شامل موارد زیر باشد:
– دسترسی به راهنمای CSR رنو، و دسترسی به تعهّد امضا شده‌ی سازمان به DDSF (Déclaration des Droits Sociaux Fondamentaux)
– ارزیابی شخص دوّم (‌برای مثال، ارزیابی مشتری)
l ارزیابی شخص ثالث، نظیر ارزیابی ISO 26000، گواهینامه‌ی OHSAS 18001/ISO 14000 .
هر سیستم دیگر که بیانگر توجه جدّی سازمان به توسعه‌ی پایدار/ مسئولیت اجتماعی باشد، پذیرفته می‌شود.
ب) گزارش سازمان صدور گواهینامه باید شامل بازخوردی جامع از بررسی موارد فهرست شده در بخش 5/ ”موارد کلیدی“ باشد.پ) در در صورت بروز عدم انطباق در زمان ممیزی ISO TS 16949، تأمین‌کننده و مرجع صدور گواهینامه ISO TS باید عدم انطباق را به‌روشی ساختاریافته مدیریت نمایند. در جدول زیر تعدادی از موارد الزامی ”بایدها“ ذکر شده‌اند.

مرحله: توضیح یافته‌ها
الزامات تأمین‌کننده: یافته‌ها باید به طور رسمی توسط مدیر کارخانه و مدیر کیفیت پذیرفته‌شده باشند. (امضاء)
تأمین‌کننده باید طی نیم‌روز تا یک‌روز کاری پس از ممیزی، فرآیند ASAP اقدام اصلاحی، و تجزیه‌و‌تحلیل دلایل ریشه‌ای را را برای هر عدم‌انطباق آغاز نموده باشد.
الزامات سازمان صدور گواهینامه (CB): CB باید نمونه‌های متعدد یا ترجیحاً میزان خرابی سیستم را بیان نماید.
(تعداد موارد خارج از پذیرش به نسبت تعداد نمونه برداشته شده/ نسبت غیرقابل‌بودن با توجه به دامنه‌ی سیستم، عملکرد پایین دایمی)
شرکت گواهی باید ریسک‌های مربوط به یافته‌ها را توضیح دهد (برای مشتری، OEM، مشتری نهایی)
مرحله: تعیین اثربخشی (شواهد اثربخشی اقدامات اصلاحی چنین مواردی خواهد بود: تعریف هدف و چگونگی اندازه گیری آن (چگونگی، زمان))
الزامات تأمین‌کننده: این موضوع باید به‌طور رسمی تعریف شده باشد، ترجیحاً با روش‌های کمّی و یا به‌عنوان نتیجه‌ی صفر و یک، مانند خطاناپذیرسازی و یا ریشه‌کن نمودن علل ریشه‌ای سیستماتیک. تعریف اثربخشی باید رسمی و ابلاغ‌شده به CB بوده و همراه با تحلیل دلایل ریشه‌ای و قبل از طرح اقدام باشد.
الزامات سازمان صدور گواهینامه (CB): ارتباط تعریف اثربخشی باید تصدیق شود. اسناد مربوطه باید به عنوان بخشی از پرونده‌ی ممیزی نگه‌داری شده باشد.

مرحله: تجزیه‌و‌تحلیل ریشه‌ای
الزامات تأمین‌کننده: بایستی مکتوب باشد ضمن تجزیه‌و‌تحلیل عمیق وقوع، عدم‌شناسایی و دلایل سیستماتیک عدم‌انطباق‌ها. هر نوع از دلایل باید تا سطح دلایل ریشه‌ای و استفاده‌ی مناسب از ابزار کیفیت نظیر 5 سطح از چرا مطالعه شده‌باشد. 
سه مرحله‌ی آغازین باید در 21 روز تکمیل شده‌باشد.
آنها باید به‌طور رسمی توسط مدیر کارخانه و مدیر کیفیت تأیید شده‌باشند.
الزامات سازمان صدور گواهینامه (CB): تبصره: توانایی هدایت تجزیه‌و‌تحلیل ریشه‌ای باید توسط CB در بخش 8-5-2-1 صحّه‌گذاری شود.
هیچ عذری برای پذیرش تجزیه‌و‌تحلیل ضعیف در زمان موردنظر پذیرفته نیست.
تجزیه‌و‌تحلیل دقیق باید به‌عنوان بخشی از فایل نگه‌داری شود.

مرحله: تعریف اقدامات اصلاحی سیستماتیک مربوط
الزامات تأمین‌کننده: تجزیه‌وتحلیل قبلی: طرح اقدام باید به علل ریشه‌ای رسیدگی نموده و باید اطمینان دهد عدم‌انطباق مجدداً بروز نخواهد داشت و همچنین اقدامات باید در مناطق مشابه به‌‌کار گرفته شده باشند.
طرح اقدام باید به طور رسمی توسط مدیر کارخانه و مدیر کیفیت تأیید شده باشد (امضا، برگه یا الکترونیکی)
الزامات سازمان صدور گواهینامه (CB): این مرحله باید حداکثر ظرف سی‌و‌پنج روز انجام شده باشد.
شرکت گواهی باید ارتباط طرح اقدام و تجزیه‌و‌تحلیل دلایل ریشه‌ای را تأیید نماید.
شرکت CB باید قبل از روز چهل‌و‌پنجم بازخورد بگیرد.

مرحله: حل‌و‌فصل صد در صد
الزامات تأمین‌کننده: حالت صد در صدر حل‌و‌فصل‌شده برای رسیدگی به موارد نادر که در آن اقدامات نمی توانند ظرف 90 روز تکمیل شوند، ایجاد شده است.
اگر برخی از عدم انطباق‌ها با استفاده از این وضعیّت حل‌و‌فصل شوند، توضیح دلیل آن و تعیین وضعیّت تکمیل فعلی تکمیل طرح اقدام و تاریخ جدید برای ارسال / جمع آوری شواهد آتی از موفقیّت و اثربخشی در اوّلین زمان ممکن الزامی است.
مرحله: تغییر وضعیّت پی‌گیری یک مغایرت یا یک شکایت
الزامات تأمین‌کننده: اگر عدم انطباق با توجه به قوانین IATF حل‌و‌فصل نشده باشد و منجر به تغییر وضعیّت گواهی‌نامه شود، تأمین‌کننده باید رنو را از تغییر وضعیّت گواهینامه مطلع نماید.
(ارسال نامه‌ی الکترونیکی به qualite.achats@renault.com و تماس با بخش خرید – خریدار و SAM)

5 اطلاعات تکمیلی مربوط به موقعیّت رنو در مقایسه با ISO TS 16949:2009
تمرکز بر موارد کلیدی
به دلیل جامعیّت ISO TS 16949 ، رنو تعداد الزامات خاص خود را محدود نموده است.
از نظر رنو، مفاهیم کلیدی ISO TS 16949، رضایت مشتری به‌علاوه بهبود خودگردان ضمن حل اثربخش مسائل و بهبود مداوم است. تمامی اقدامات به‌انجام رسیده/ مدارک استفاده شده در این قالب باید در خدمت این اهداف باشند.
تأیید مدارک توسط OEM به معنای چشم‌پوشی نیست.
مطالعه‌ی مشکلات کیفی گذشته و ممیزی‌های طرف دوّم؛ راهنمایِ رنو برای برجسته‌سازی تعدادی از مناطق الزامی در استاندارد ISO TS 16949 شده است، برای هر تأییدیه از ماهیّت مشاهدات مکتوب بیشتر توصیه شده‌اند. آن‌ها عبارتند از:

7-1-4 کنترل تغییرات
پاراگراف کامل، همراه با تبصره، آغاز شده با “ سازمان باید فرآیندی برای کنترل و اقدام متقابل برای تغییراتی که مؤثر بر پدیدآوری محصول هستند داشته باشد. آثار هر تغییر و از جمله آن‌هایی که ناشی از تأمین‌کننده هستند باید ارزیابی شده و فعالیّت‌های تصدیق و صحّه‌گذاری باید به‌منظور اطمینان از انطباق با خواسته‌های مشتری تعریف گردد. تغییرات باید قبل از اجرا صحّه‌گذاری شوند. (…)
شواهد ارزیابی ریسک باید مکتوب شده باشند.

7-3-4 بازنگری طراحی و توسعه
در مراحل مناسبی از طراحی و توسعه بازنگری‌های نظام‌یافته‌‌ی طراحی و توسعه باید مطابق با ترتیبات طرح‌ریزی شده (…) انجام گیرد. سوابق نتایج بازنگری‌ها و هر نوع اقدامات ضروری باید نگه‌داری شود.

7-5-1-3 تصدیق تنظیم راه‌انداری
راه‌اندازی‌ها، باید هم‌زمان تصدیق شده باشند، نظیر راه‌اندازی اولیّه، تغییر مواد و تغییر کار.
سوابق تصدیق باید در دسترس باشند.

8-3 کنترل محصول نامنطبق
سازمان باید اطمینان یابد محصولی که با الزمات انطباق ندارند شناسایی شده و به‌منظور پیش‌گیری از استفاده‌ یا ارسال ناخواسته تحت کنترل هستند.

8-3 کنترل محصول نامنطبق
(…) هنگامی که محصولات نامنطبق اصلاح شده باشند، به‌منظور اثبات انطباق با الزامات باید مورد تصدیق مجدد قرار گیرد.

8-3 کنترل محصولات دوباره‌کاری شده
دستورالعمل‌های دوباره‌کاری، شامل الزامات مربوط به بازرسی مجدد باید در دسترس کارکنان مربوطه بوده و مورد استفاده‌ی ایشان قرار گیرد.

8-5-2-1 حلّ مسئله
سازمان باید فرآیند تعریف‌شده‌ای برای حلّ مسئله داشته باشد که منجر به شناسایی علل ریشه‌ای و حذف آنها شود.
حلّ مسئله باید دارای کفایت کامل برای حل مسائل باشد.
پذیرش پرونده‌ی حلّ مسئله توسط مشتری به‌معنای چشم‌پوشی از تجزیه‌و‌تحلیل ضعیف نیست، هدف نهایی تجزیه‌و‌تحلیل باید حلّ مسئله‌ی خود سازمان باشد.

8-5-2-3 تأثیر اقدام اصلاحی
 سازمان باید اقدام اصلاحی و کنترل‌های اجرا شده را در مورد سایر فرآیندها و محصولات مشابه به‌منظور حذف علل انطباق به‌کار گیرد.
شواهد مکتوب مورد نیاز است.

7-3-6-3 فرآیند تأیید قطعه
سازمان باید با روش اجرایی تأیید قطعه و فرآیند ساخت که توسط مشتری پذیرفته شده باشد، انطباق داشته باشد.
تبصره تأیید محصول بایستی بعد از تصدیق فرآیند ساخت انجام گیرد. (…)
تبصره صرف‌نظر از تأییدیه‌ی مشتری، اطمینان از تصدیق فرآیندهای ساخت از مسئولیّت‌های سازمان است.

رنو و ابزار بنیادین
FMEA
استفاده از FMEA (با توجه به راهنمای AIAG، آخرین نسخه) عموماً قابل پذیرش است. استفاده ازAMDEC رنو مطابق با استاندارد 01-33-200 توصیه می‌شود.
(از طریق پورتال تأمین‌کنندگان رنو – نُرم‌های GD)
استاندارد داخلی تأمین‌کننده قابل قبول است.
هر زمان که توسط رنو درخواست شود، FMEA یا MDEC یک محصول، یک فرآیند یا یک ابزار باید برای تصدیق و صحّه‌گذاری ارائه شده باشد.
مدرک FMEA باید یک سند زنده‌ی مورد استفاده برای ارزیابی ریسک‌ها بوده و در نتیجه به طور منظم همراه با آخرین تغییرات به‌روزآوری شود. (7-1-4)

MSA
استفاده از MSA قابل پذیرش است. گرچه استفاده از استاندارد CNOMO یا روش‌های خاص رنو توصیه می‌شود.

APQP
به‌عنوان بخشی از قرارداد خرید، رنو استفاده از ANPQP را درخواست می‌نماید.
“ برای تأمین‌کننده الزام‌شده است که به دقّت ANPQP را برای شناسایی تمام مسائل ایمنی بالقوه‌ی قابل پیش‌بینی به‌کار برد و اقدامات پیش‌گیرانه را به‌منظور حصول اطمینان از این‌که پیامدهای ایمنی در طول استفاده از محصول رُخ نمی‌دهند، اعمال نماید”.
ساختار ANPQP شبیه به ساختار مدرک AIAG APQP است. این امر جهت درک صحیح از ANPQP صورت گرفته است.
تبصره: گر چه مانعی ندارد، بررسی دقیق فایل ANPQP از مراجع صدور گواهینامه درخواست نمی‌شود.

PPAP
معادل با “فرآیند تأیید قطعه تولیدی” موجود در ANPQP (“روش اجرایی هماهنگ کیفیت محصولات جدید”) رنو است.
مدرک PSW (گواهی تضمین قطعه) معادل با “اظهارنامه‌ی PPAP” یا “مجموعه‌ی PPAP” تأیید قطعه تولیدی” است.
ارتباط بین PPAP و ANPQP/ PSW تنها با هدف توضیح ارائه شده است.

SPC
تحلیل توانایی: رنو استفاده از تحلیل توانایی مبتنی بر راهنمای AIAG را می‌پذیرد، امّا استفاده از روش‌ها و اهداف داخلی رنو توصیه می‌شود.
نمودار کنترل: رنو استفاده از نمودار کنترل و قوانین واکنش تعیین‌شده در نظامنامه‌ی AIAG را می‌پذیرد.
اصول اساسی نمودار کنترل باید مورد توجه قرار گیرد، از جمله:
– حدود کنترل تلُرانس‌های نقشه نیست و باید با توجه به قوانین عمومی SPC محاسبه شوند.
– هنگام شناسایی نیاز به واکنش، بر مبنای قوانین عمومی هشدار SPC، واکنش باید انجام‌شده ، مکتوب، و نتایج آن بر مبنای شواهد مکتوب تصدیق‌شده باشد.

اطلاع رسانی به مراجع صدور گواهینامه
وضعیّت
– هشدار سطح دو PPM
– هشدار سطح سه PPM
– بلوکه‌نمودن
– رتبه‌ی D در ASES و وجود تعهّدات عمل نشده
– رتبه‌ی D در ASES برای سازمان در حین گواهی‌شدنISO/TS 16949:2009

اطلاع رسانی به مراجع صدور گواهینامه
با توجه به قوانین IATF، پس از تشخیص یک مشکل جدّی کیفی مانند بلوکه‌شدن تکراری خودرو، کمپین‌های مجدداً فراخوان‌شده، وقوع مجدد هشدارهای کیفی، نتایج ضعیف در ASES یا مشارکت ناکافی در فعالیّت‌های رده بالا، رنو حقّ اطلاع‌رسانی مرجع صدور گواهینامه را محفوظ می‌داند. این شرایط همچنین ممکن است به بازدارندگی کسب‌و‌کار توسط رنو منجر شود.

 

26 دیدگاه

 1. با سلام و سپاس، می‌خواستم بپرسم سازمانی که تمایل به همکاری با شرکت رنو پارس داشته باشد، در زمینه مهندسی محصولات باید به چه موضوعاتی توجه ویژه‌ای داشته باشد؟

  • سید مجتبی موسوی

   سلام آقای تیموری عزیز، از توجه شما به مطالب ارائه شده در وب‌سایت سپاسگزارم. در گام اوّل سطح انطباق طراحی و توسعه‌ی محصولات سازمان را با مراجع AIAG شامل APQP، PPAP، FMEA، SPC و MSA و ترجیحاً نظامنامه‌های معادل شرکت رنو در زمینه‌ی مهندسی محصولات شامل ANPQP، CNOMO و MDEC بسنجید و حسب نیاز اطلاعات تدوین شده را بازنگری نمایید. سپس توجه داشته باشید که رنو پارس انتظار دارد سیستم مدیریت کیفیت تا کف کارگاه (Shop Floor) پیاده‌سازی شده باشد.
   اجازه دهید پاسخ سئوال شما را از طریق قواعد ارزیابی ASES تکمیل نمایم. این اصول عبارتند از: (1) برنامه فشرده: لطفاً مدارک را تهیه کنید. (2) توضیح ندهید. مدارک را ارائه نمایید. (3) تنها افراد مرتبط اظهارنظر نمایند. (4) از برنامه و مسير مميزي منحرف نشوید. (5) جمع‌بندی امتیازات مثبت/منفی، گرید را تعیین نکنید. (6) ممکن است عکسهایی را از بازدیدتان از کف کارگاه بگیرید. (حین برنامه ASES از این کار خودداری نمائید).

 2. با سلام خدمت جناب آقاي مهندس موسوي
  باتشكر از وب سايت موثر و مفيدتان
  خواهشمند است براي اينجانب الزامات جديد ساپكو-سازه گستر-رنو-پژو را برايم بفرستيد
  به دليل اينكه در سايت هاي مختلف به آنها به صورت كامل و اثربخش دسترسي وجود ندارد
  پيشاپيش از لطف و بزرگواري شما سپاسگزارم
  ارادتمند شما رفيع

  • سید مجتبی موسوی

   جناب آقای رفیع
   با سلام و احترام
   بخشی از مدارک مورد نظر شما مشمول تعهدنامه‌ی عدم افشا می‌باشد (مانند الزامات گروه رنو) و سایر مدارک مورد نظر شما دارای حجم بالایی هستند که امکان آپلود آنها در این زمان فراهم نیست. در صورت تمایل به داشتتن این مجموعه از مدارک لطفاً آدرس پستی مورد نظرتان را به شماره‌ی متصل به تلگرام 09123650328 ارسال فرمایید تا نسبت به ارسال مدارک مورد نظر شما به شکل CD اقدام شود.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 3. با سلام خدمت آقای مهندس موسوی بزرگوار
  احتراما قبلا صمیمانه از زحمات جنابعالی در مساعدت و انتشار مطالب سپاسگزارم. خداوند اجر جزیل به شما عنایت فرماید.
  در صورت وجود دستورالعمل fmea مطابق با الزامات رنو خواهشمند است همکاری بفرمائید
  با تشکر فراوان
  *****@gmail.com

  • سید مجتبی موسوی

   با سلام و احترام
   با ملاحظاتی که ما در مدیریت وب‌سایت در نظر داریم، ارائه‌ی روش‌های اجرایی و مدارکی از این قبیل دارای محدودیّت‌هایی است، امّا در توضیح فرمایش شما، بر اساس الزات خاص شرکت رنو (و نیسان) استفاده از FMEA با توجه به راهنمای AIAG، آخرین نسخه (یعنی AIAG FMEA 4TH Edition) قابل پذیرش است و روش AMDEC رنو نیز تفاوت ماهوی با آن ندارد. در صورت تمایل شما برای تعمیق در موضوع مدیریت ریسک محصولات و فرآیندهای ساخت ما مطالعه‌ی مواد آموزشی QIP با توجه ویژه به Risk reduction را به شما توصیه می‌نماییم.
   ما در پروژه‌های رنو (مانند ارزیابی‌های ASES) تعهدنامه‌ی عدم افشا می‌سپاریم امّا یک روش اجرایی نمونه به ایمیل شما ارسال می‌نماییم که امیدواریم مفید واقع شود.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 4. به نام خدا
  با عرض سلام خدمت مهندس موسوی عزیز، میخواستم الزامات رنو رو در زمینه های آموزش پرسنل بالخصوص اپراتوری و همچنین در زمینه ی ظرفیت سنجی و برنامه ریزی بدونم،لطف کنید من رو راهنمایی کنید.

  • سید مجتبی موسوی

   جناب آقای منصوری
   با سلام و احترام
   در رابطه با الزامات شرکت رنو، پیش از تعامل تجاری شما با این سازمان، تمامی مدارک مورد نظر شما به شما تحویل خواهد شد؛ و با توجه به تغییر این الزامات و اجرای ممیزی‌هایی موسوم به NEW ASES در آینده‌ی نزدیک اگر شما در تعامل تجاری با این سازمان هستید این مدارک را از کارشناسان مربوطه دریافت فرمایید.
   در رابطه با آموزش اپراتور به مواد آموزشی QIP و از جمله ماده‌ی آموزشی آموزش در پیوند زیر مراجعه فرمایید:
   Persian 05_-_Training_-_Sep13در رابطه با ظرفیّت سنجی نوشته‌ای در دست تهیه است که امیدوارم به‌زودی در وب‌سایت در دسترس قرار گیرد.
   بازهم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 5. با سلام خدمت مهندس موسوی عزیز، میخواستم من رو در زمینه ی دسترسی به الزامات رنو در زمینه های آموزش بالخصوص اپراتوری و همچنین ظرفیت سنجی راهنمایی کنید.
  با سپاس

  • سید مجتبی موسوی

   جناب آقای منصوری
   با سلام و احترام
   در رابطه با الزامات شرکت رنو، پیش از تعامل تجاری شما با این سازمان، تمامی مدارک مورد نظر شما به شما تحویل خواهد شد؛ و با توجه به تغییر این الزامات و اجرای ممیزی‌هایی موسوم به NEW ASES در آینده‌ی نزدیک اگر شما در تعامل تجاری با این سازمان هستید این مدارک را از کارشناسان مربوطه دریافت فرمایید.
   در رابطه با آموزش اپراتور به مواد آموزشی QIP و از جمله ماده‌ی آموزشی آموزش در پیوند زیر مراجعه فرمایید:
   Persian 05_-_Training_-_Sep13در رابطه با ظرفیّت سنجی نوشته‌ای در دست تهیه است که امیدوارم به‌زودی در وب‌سایت در دسترس قرار گیرد.
   بازهم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 6. با سلام و ممنون از سایت خوبتون
  راجع به کار استاندارد سازی در کتابچه IATF میخواستم راهنمایم کنید ممنون

  • سید مجتبی موسوی

   با سلام و احترام
   هم‌چنین ما از ارزیابی شما از مطالب ارائه شده در وب‌سایت خُرسندیم.
   در رابطه با کار استاندارد و دستورالعمل مربوط به آن، سابق بر این مطالبی در وب‌سایت در نظر گرفته شده است که لطفاً آنها را از پیوندهای زیر دریافت فرمایید.
   ماده‌ی آموزشی کار استاندارد بر مبنای الزامات QIP
   کاربرگ های کار استاندارد
   خواهشمندم توجه داشته باشید که خواستگاه کار استاندارد تولید ناب می‌باشد، بنابراین الزامات لجستیکی مانند زمان چرخه (CT) و ضرب‌آهنگ (TT) و مفاهیم دیگری مانند کار در جریان ساخت (WIP) در رابطه با عناصر کار باید در نظر گرفته شود. اصلی‌ترین فرم‌های کار استاندارد عبارتند از JES و SOS.
   هم‌چنین الزامات ایمنی، مهندسی فاکتورهای انسانی نیز به همراه الزامات بهداشت حرفه‌ای باید در نظر گرفته شوند. الزامات تولید و کیفیت نیز که پیش از این هم در دستورالعمل‌های کاری در نظر گرفته شده بودند. ما امیدواریم شما با مطالعه‌ی مراجع پیش‌گفته به مقصود خود برای تدوین دستورالعمل کار استاندارد و اجرای کار استاندارد برسید.
   بازهم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 7. سلام وقت بخیر
  جناب مهندس من یه نمونه نظامنامه IATF جهت بازنگری نظامنامه شرکت خودمون میخواستم امکان داره راهنمایی کنید از چه طریق میشه به نمونه نظامنامه IATF دسترسی داشته باشم . ممنونم میشم راهنماییم کنید

 8. سلام. خیلی ممنون از مطالب مفید و کاربردیتون. میشه لطفا بفرمایید دقیقا کدوم از بخش های استاندارد IATF مربوط به واحدهای مالی و حسابداری میشه. چه نکات کلیدی باید حین ممیزی واحد مالی بهش توجه بشه؟

  • با سلام و احترام
   از حضور شما در محیط وب‌سایت بسیار خُرسندیم.
   در رابطه با الزامات مالی، در نظر داشته باشید که الزامات IATF 16949 الزامات شفّافی را در این زمینه طرح نمی‌سازد؛ گر چه در مواردی نظیر هزینه‌های عدم کیفیت، در پاره‌ای شاخص‌ها یا وقوع کرایه‌های اضافی حمل واحد تضمین کیفیت، لجستیک یا سایر مجریان سیستم مدیریت ممکن است به کمک بخش‌های مالی و حسابداری نیاز داشته باشند.
   امّا در عین حال الزامات خاص مشتری (مانند الزامات مالی شرکت ساپکو) به‌روشنی و در بخش مجزایی به الزامات مالی پرداخته‌اند که حسب حضور شما در زنجیره‌های تأمین خودروساز باید توسط بخش‌هایی نظیر تضمین کیفیت، یا سیستم‌ها و روش‌ها تعیین و به شما اعلام شود.

   بازهم به وب‌سایت ما مراجعه و ما را در جریان نظرات ارشمند خود قرار دهید.
   با سپاس بی‌پایان
   سیّد مجتبی موسوی

 9. با سلام نسخه اصلی الزامات رنو در دسترس من و همکارانم هست فقط یک کمک میخواستم چجوری میتونم اموزش بدم به سایر کارکنان؟

  • با سلام و احترام
   ضمن ابراز خُرسندی از حضور شما در این وب‌سایت، توصیه‌ی ما این است که در ابتدا از کارشناسان مخاطب خود در رابطه با اسلایدهای آموزشی مربوط به الزامات پرسش فرمایید. در رابطه با الزاماتی نظیر ANPQP اسلایدهای آموزشی مناسبی در اختیار ایشان می‌باشد.
   در غیر این‌صورت توصیه ما ترجمه‌ی الزامات مرجع و چک‌لیست ASES و تهیه اسلایدهای مناسب برای آموزش می‌باشد. در نظر داشته باشید که ممیزی‌های مناسب الزامات پای کار زمینه‌ی مناسبی برای آموزش فراهم می‌سازند.
   تا آنجا که ممکن است پیش از آموزش نسبت به اجرای آزمایشی الزامات بکوشید تا برداشت بهتری از این الزامات داشته باشید.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 10. با سلام نسخه اصلی الزامات رنو در دسترس من و همکارانم هست فقط یک کمک میخواستم چجوری میتونم اموزش بدم به سایر کارکنان؟
  میشه منو راهنمایی کنید چجوری میتونم جزوه لجستیکو اموزش بدم؟
  نسخه اصلی لجستیک رنو هم دارم

  • با سلام و احترام
   ضمن ابراز خُرسندی از حضور شما در این وب‌سایت، توصیه‌ی ما این است که در ابتدا از کارشناسان مخاطب خود در رابطه با اسلایدهای آموزشی مربوط به الزامات پرسش فرمایید. در رابطه با الزاماتی نظیر ANPQP اسلایدهای آموزشی مناسبی در اختیار ایشان می‌باشد.
   در غیر این‌صورت توصیه ما ترجمه‌ی الزامات مرجع و چک‌لیست ASES و تهیه اسلایدهای مناسب برای آموزش می‌باشد. در نظر داشته باشید که ممیزی‌های مناسب الزامات پای کار زمینه‌ی مناسبی برای آموزش فراهم می‌سازند.
   آقای سیّد عبدالرضا عظیمی از گروه لجستیک شرکت ساپکو، اسلایدهای بسیار مناسبی در رابطه با الزامات لجستیکی تدوین و ارائه نموده‌اند که توصیه می‌شود آنها را از نظر بگذرانید.
   تا آنجا که ممکن است پیش از آموزش نسبت به اجرای آزمایشی الزامات بکوشید تا برداشت بهتری از این الزامات داشته باشید.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 11. با سلام و سپاس از مطالب آموزنده جنابعالی
  آیا شرکت رنو دستورالعمل خاصی در رابطه با اجرای PFMEA (جدول خاصی در رابطه با اعداد شدت و وقوع و تشخیص) دارد ؟

  • سید مجتبی موسوی

   با سلام و احترام
   حضور شما را در وب‌سایت را خوش‌آمد می‌گوییم.
   مرجع مورد نظر در الزامات ویژه‌ی شرکت رنو، AMDEC (Analyse des Modes de Defaillance de leurs Effets et de leur Criticite ) است که معادل فرانسوی FMEA (Failure Mode Effects & Effects Analysis) به مفهوم تحلیل حالت‌های خرابی و اثرات آن می‌باشد. هر دوی AMDEC و FMEA اهداف مشترکی دارند، و در عین حالی که رنو استفاده از AMDEC توصیه می‌کند، راهنمای FMEA کارگروه AIAG را نیز به رسمیّت می‌شناسد.
   ستون‌های AMDEC و FMEA مشابه هستند، و دستور کار مشابهی دارند. این ستون‌ها عبارتند از: وظیفه‌ی فرآیند، حالت خرابی، پیامد خرابی، رتبه‌ی شدّت، دلیل بروز خرابی، رتبه‌ی وقوع، کنترل‌های جاری، رتبه‌ی تشخیص، RPN جاری، اقدامات متقابل، RPN پس از اقدام.
   اجرای FMEA مرسوم‌تر است و آخرین ویرایش جاری آن برای سال ۲۰۰۸ می‌باشد. توصیه‌ی ما استفاده از FMEA است، مگر آن‌که مشتری شما استفاده از AMDEC را الزام نموده باشد که در این صورت خواهشمندیم درخواست خود را مجدداً پی‌گیری نمایید.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و بازخوردتان را در رابطه با مطالب ارائه شده بیان فرمایید تا اصلاحات و به‌روزآوری‌ها بر این پایه انجام شوند.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 12. مصطفی درویش پور

  عرض سلام و ادب
  و با تشکر از زحمت هایی که در جهت پیشرفت سیستم مدیریت کیفیت ایران انجام می دهید
  طرح سوال;
  در مورد الزامات خاص رنو/
  در بخش:
  SPC
  “– حدود کنترل تلُرانس‌های نقشه نیست و باید با توجه به قوانین عمومی SPC محاسبه شوند.
  – هنگام شناسایی نیاز به واکنش، بر مبنای قوانین عمومی هشدار SPC، واکنش باید انجام‌شده ، مکتوب، و نتایج آن بر مبنای شواهد مکتوب تصدیق‌شده باشد.”
  در صورت امکان این 2 خط فوق را تشریح فرمائید
  با سپاس فراوان

  • سید مجتبی موسوی

   با سلام و احترام
   از حضور شما در محیط وب‌سایت، بسیار خُرسندیم. از این‌که با پیام‌های امیدبخش‌تان موجب دلگرمی ما برای ادامه‌ی مسیری که برگزیده‌ایم هستید، بسیار سپاسگزاریم.
   در رابطه با حدود کنترل توجه داشته باشید که منظور حدود کنترل فرآیند بوده است که موسوم به LCL و UCL می‌باشند. در برابر LSL و USL حدود مهندسی نقشه می‌باشند. در جمله‌ی اوّل مورد نظر شما تأکید شده است که این حدود متفاوت بوده و اصولاً مستقل از هم هستند. برای تعمیق بیشتر در این رابطه توصیه می‌شود به شیوه‌ی محاسبه‌ی LCL و UCL در مراجع SPC مراجعه فرمایید.
   در رابطه‌ با جمله‌ی دوّم نیز در نظر داشته باشید که مراجع SPC (از جمله راهنمای SPC کارگروه AIAG) عموماً هشت حالت غیرطبیعی بودن رفتار فرآیند را بیان داشته‌اند که موسوم به حالت‌های خارج از کنترل می‌باشند. در عین حال فرآیند باید دارای توانایی مورد انتظار نیز باشد.بنابراین به هنگام خروج فرآیند از کنتُرل، عدم توانایی یا هر نوع رفتار غیرطبیعی (Un-usual) لازم است اقدامات برای بازگشت به شرایط مورد انتظار پیاده‌سازی شده و سوابق مربوطه ایجاد شوند.
   ما امیدواریم این پاسخ‌ها موجب رفع ابهام شده باشد؛ در غیر این‌صورت پرسش‌تان را تکرار فرمایید.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان بازخوردهای ارزشمندتان قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 13. با سلام و احترام.در رابطه با سیستم TAG رنو توضیح می فرمایید؟با الزامات خاص رنو یکی هست؟مطلبی در رابطه با TAG رنو دارید؟

  • با سلام و احترام

   از حضورتان در این وب‌سایت بسیار خُرسندیم.
   سیستم TAG رنو در واقع آزمون توانایی مشخصّات بر پایه‌ی تابع توزیع نُرمال می‌باشد که نتایج را به تصویر ارائه می‌نماید. (TEST D’APTITUDE GRAPHIQUE (TAG) Graphical Capability Test Characteristics based on a normal distribution)
   این سیستم از طریق یک نرم‌افزار پشتیبانی می‌شود که در صورت الزام مشتری شما می‌توانید آن‌را از مشتری خود دریافت فرمایید. مجموعه‌ای از مدارک به زبان انگلیسی به ای‌میل شما ارسال شده است، که امیدواریم تا حدّ امکان راهنمای شما برای تحقّق اهداف مورد نظرتان باشد.
   TAG رنو می‌تواند بخشی از الزامات شرکت رنو تلقی شود؛ امّا نمی‌تواند معادل آن تلقی شود.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.

   با سپاس بی‌پایان
   سیّد مجتبی موسوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *